God stelt Zijn ingrijpen uit

Thema: De andere kant van God

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.” (Nahum 1:3 – HSV)

“De HEER is geduldig en zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van zijn voeten.” (Nahum 1:3 – NBV21)

Een paar dagen na de ‘Tijd met God’ over de woedende Wreker, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat is binnengekomen. Ben je afgehaakt tijdens het lezen of juist niet? Het zijn namelijk echt wel woorden die stevig klinken. Ik schreef al eens eerder wat bepaalde overdenkingen van Bijbelteksten doen met de lijst lezers. Het is namelijk opmerkelijk dat een overdenking zoals de vorige, altijd abonnees kost. Dit is zeker geen klaagzang, maar het is wel door de tijd heen meer mijn vraag geworden in hoeverre Gods Woord echt nog er mag zijn zoals het er is. God spreekt eigenlijk nooit met één woord, maar altijd met twee woorden, al kan het eerste woord wel scherp zijn. Je zou eigenlijk moeten zeggen: Dan is de volgende de andere kant.

Na die woorden ‘woedende Wreker’ komen direct de woorden dat God geduldig is. Ook in een profetie als die van Nahum, lezen we nog steeds dat God geduldig is. Er is een verschil tussen Israël en de vijanden. Daarmee is niet gezegd dat een heiden altijd een vijand zou moeten zijn. Dat zegt Nahum ook helemaal niet. Het lijkt wel Israël versus Ninevé. Dat is het ook wel in deze profetie, maar het betekent absoluut niet dat God Zich zomaar willekeurig gaat wreken. Dat beperkt Hij tot Zijn vijanden. In die zin laat God nooit iets ongestraft en daarom laat Hij uiteindelijk Jezus naar deze wereld komen om dat ook zo te houden. God laat niets ongestraft, maar er is wel een verschil op welke manier Hij straft. Hij doet dat of aan een ongelovige die een vijand is gebleven, of Hij doet dat aan Jezus, voor de gelovige.

Daarbij is God ook echt geduldig, zelfs voor een volk als dat van de Assyriërs. Als je de Bijbel leest blijkt dat God soms eeuwen wacht om wraak te nemen. Zijn geduld zorgt ervoor dat de grootste vijanden alle tijd krijgen om zich om te keren en Hem te erkennen als God. De hele profetie van Nahum laat wel zien dat het geduld van God niet eindeloos is. Je merkt dat ook in de woorden die volgen op Gods geduld.

Je ontkomt er niet aan om te moeten zien dat Gods geduld een grens heeft. Hij komt terug bij de schuldige, al lijkt dit er soms niet op. Het is opmerkelijk dat als je het hebt over God als Wreker dat dit voor veel mensen moeilijk is. Zo willen we God vaak niet zien, terwijl je tegelijk ook de andere kant vaak hoort als het gaat over Wie God is. Hoe vaak hoor je dan: “Als God echt bestaat, dan zou Hij…”, en dan komen er allerlei grote misdadigers die God had moeten straffen. Dan mag God ineens wel een Wreker zijn. En juist over die heftigheid gaat het hier wel.

Waarom God dan niet gelijk ingrijpt? Omdat Hij geduldig is, niet omdat Hij het niet kan. Hij is groot van kracht, Zijn weg is als een wervelwind en een storm. Het zijn allemaal woorden die de enorme macht en kracht van God duidelijk maken ten opzichte van Zijn vijanden. God hoeft maar één woord te zeggen, Hij hoeft Mozes maar één beweging met zijn staf te laten maken en de zee valt droog. Dat is allemaal het punt niet. God kan elke vijand wegvagen, maar toch doet Hij dat nog niet. Dit is na het komst van Jezus misschien nog wel versterkt. Toen Jezus de wereld met God verzoende, heeft God Zijn toorn uitgesteld en laat Hij Zijn geduld zien. Het is dan wel heel veel lef om te zeggen dat God niet ingrijpt, terwijl het juist Zijn genadige en geduldige kant is.

Die laatste kant zien wij eigenlijk altijd, maar haal je Jezus er tussenuit en zie je hoe God dan reageert in het Oude Testament, dan zie je wel wat Gods andere kant is. Het is die kant die nog steeds geduldig is, maar niet eindeloos. Ik geloof wel dat dit belangrijk is om te beseffen dat als straks het einde van de tijd er is en Jezus staat niet tussen mensen en God in, dan is deze realiteit wel echt aanwezig. Dan stopt Gods geduld, na zoveel eeuwen. Dat maakt dat we deze profetieën wel serieus moeten nemen omdat ze ons ook Gods kant laten zien hoe Hij is als er geen verzoening tussen ons en Hem instaat. Niet iets waar jij je zorgen over hoeft te maken als je in Jezus gelooft, maar laat het ons dan wel aansporen om hier eerlijk over te blijven spreken met degenen die niet geloven, maar wel God ter verantwoording roepen.

Gebed: HEER, U bent geduldig, maar niet eindeloos, toen niet en ook nu niet. U laat het onrecht zeker stoppen, al hebt U heel veel geduld. Leer mij om U te zien zoals U werkelijk bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu