Last en troost

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Voordat je echt naar de tekst van Nahum kijkt, kom je eerst dat eerste vers nog even tegen. Het opschrift is geen deel van de profetie, maar geeft alleen wat extra informatie. Het is eigenlijk niet meer dan gewoon een benoeming van wie en voor wie deze profetie is. Tegelijk geeft het wel informatie voor de lezer. Dan vallen er toch ook wel een paar dingen op. In de eerste plaats is het opschrift een soort dubbel opschrift. Eigenlijk schrijft Nahum twee keer hetzelfde, namelijk dat het een profetie is. Dat is misschien wel iets te kort door de bocht, want er staat wel meer informatie, maar de woorden ‘de last’ en ‘het boek van het visioen’ is een soort herhaling. Je zou ook nog kunnen zeggen dat het tweede een specificatie is van het eerste.

Als je het tweede als een specificatie ziet, dan staat er eigenlijk dat het een last of een profetie is in de vorm van een visioen. De vraag is dan nog wat het verschil is tussen een last en een profetie. Dat komt naar boven als je verschillende vertalingen gebruikt. Het woord ‘profetie’ is voor ons misschien iets eenvoudiger te duiden, dus heeft de NBV21 gekozen voor dit woord. Of dat de lading van het boek dekt, kunnen we ons wel afvragen. Een profetie kan zowel positief als negatief zijn. Als je het Hebreeuwse woord letterlijk neemt is het iets wat men draagt of het is een uitspraak. Dat laatste wordt van vaak uitgelegd als een Godsspraak of een profetie. Alleen gaat dat dan voorbij aan het gewicht dat het woord ‘last’ wel met zich meebrengt.

Het valt op dat het woord ‘profetie’ in de HSV in het Oude Testament niet voorkomt, dan wordt er meestal letterlijk vertaald met een ‘woord van de HEER’. Ook als het gaat over het herkennen van profetie, in Deuteronomium, vertaalt de HSV dat woord hiermee en het Hebreeuwse woord is dat een ander woord dan hier bij Nahum. De NBV21 gebruikt het woord ‘profetie’ dus voor meerdere Hebreeuwse woorden. Het is dan vaak een invulling wat het wel kan zijn, maar letterlijk zou je anders moeten vertalen, maar dan zou je eigenlijk ook een uitleg nodig hebben. Dat is wat hier in Nahum dus ook gebeurt.

Een last is iets wat je opneemt en meedraagt. Het is niet fijn, het is zwaar. Het is niet zwaar voor Nahum. Dat moet je er ook bij zeggen, want het is de last van Ninevé. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Nahum er helemaal niet rouwig om is da hij deze profetie over Ninevé moet brengen. Het was een van de aartsvijanden van Israël en hen een last van God opleggen, zal voor een echte Israëliet niet zo vervelend zijn. Denk ook maar even aan Jona, die de oproep tot bekering en dus redding van Ninevé niet wilde brengen. Ninevé was in die tijd een enorme stad in het Assyrische rijk.

En dan komt in het tweede gedeelte van het opschrift de schrijver naar voren: Nahum. Door een visioen had hij van God deze last voor Ninevé te zien gekregen. Wat opvalt is dat God op verschillende wijzen Zijn profeten aanstuurt. Het zijn soms engelen, soms spreekt God echt duidelijk Zelf en hier is het een visioen. Dat laat ons ook iets zien van de manier hoe God spreekt. Hij had ook gewoon door de priesters kunnen spreken. Wat ook opvalt is dat God dus niet alleen woorden heeft voor Israël. Toen niet en nu niet. Het is goed om dat ook even te zien. Je komt dat ook in de andere profeten tegen, ondanks dat God de God van Israël is en dat de heidenvolken allemaal eigen goden hadden (die zo dood waren als het maar kan). Dat weet God natuurlijk ook. Ondanks dat Hij met Israël Zijn reddingsplan zal uitwerken, is God hoe dan ook de heidenvolken niet vergeten. Het kan hier dan wel een last zijn, maar bij Jona blijkt dat God Ninevé echt niet heeft afgeschreven.

Bij God is iedereen in beeld, zelfs buiten Zijn specifieke verbond om. Ook toen was God er niet op uit om te verwoesten en was er binnen Gods genadevolle hart ruimte voor elke heiden die zich tot Hem bekeerde. En ondanks dat dit boek iets zegt over Gods wrekende kant, is het niet zo dat God Zich in stilte hult en Ninevé, zonder aankondiging zomaar zou verwoesten. Er zit dus iets in die ‘andere kant’ van God, waarbij ook nog altijd betrokkenheid blijft, zelfs in een boodschap die een last is. En aan de andere kant kiest God voor Israël een profeet uit met een naam die een betekenis heeft met iets van troost. Helemaal duidelijk is dat niet, maar in zijn naam zit dit wel opgesloten. Het is dus aan de ene kant een last voor Ninevé, maar een troost voor Israël. Daarmee heb je dan eigenlijk ook een samenvatting in het opschrift van het hele boek Nahum.

Gebed: Heer, soms kan ik U echt niet volgen, maar dat U iedereen op het oog hebt, geloof ik wel. Ik volg U lang niet altijd als het over Uw handelen gaat, maar U laat altijd weer zien dat U niet alleen een Wreker bent, maar ook altijd genadig bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu