Paulus' omstandigheden als bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – HSV)

“Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk voor de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – NBV21)

Stel je voor dat Paulus jouw gemeente een brief zou schrijven, zoals hij dat deed aan de gemeente van Kolosse, maar je zou weten dat hij dit vanuit de gevangenis doet, wat zou jij dan van Paulus willen weten? Is dan de brief gewoon belangrijk en het onderwijs dat hij schrijft namens God? Of is er ook een soort wederzijdse belangstelling? Wij maken natuurlijk niet meer mee dat een apostel zoals Paulus, die meeschreef aan de Bijbel, ons op deze manier een brief schrijft, maar als je gemeente zendingswerkers heeft uitgezonden, dan ben je wel altijd blij om te horen als ze je vertellen wat God daar doet en vaak schrijven ze dan ook nog wel een bemoediging voor jullie als gemeente. Toch zou het vreemd zijn als je dan niet benieuwd bent naar hun omstandigheden.

Of wat dat je als je voorganger ziek is, dan wil je ook weten hoe het met hem gaat, ook als hij alleen maar een schriftelijke meditatie in de weekmail zou schrijven. Paulus lijkt op dezelfde manier wel te beseffen dat de boodschap die hij stuurt aan de gemeente in Kolosse, ook nog iets anders zal losmaken. Ze weten daar immers dat hij in de gevangenis zit. Daarom stuurt Paulus Tychikus naar hen toe en ook Onisimus. Er vallen twee dingen op. In de eerste plaats Onisimus. Als je de brief aan Filemon leest, blijkt er nogal wat te doen te zijn geweest rondom Onisimus. Kennelijk was hij niet altijd even trouw geweest, maar toen hij bij Paulus was is er iets veranderd, waardoor Paulus hem, met een aanbevelingsbrief terug heeft gestuurd. Paulus laat gelijk zien dat iemand een tweede kans moet verdienen.

Het tweede is het doel waarom Tychikus wordt gestuurd. Er zijn verschillende handschriften, waarbij bij de ene lijkt dat hij komt om iets te vertellen over Paulus en om te omstandigheden van de gemeente in Kolosse te kennen. Dat zou dan zijn om per omgaande Paulus weer op te hoogte te stellen en om de gemeente van Kolosse in die omstandigheden te bemoedigen. Toch is dat handschrift, dat ook de HSV gebruikt, twijfelachtig. Er zijn verschillen in de gebruikte handschriften, waardoor dit wel een optie is, maar je merkt als snel dat de zin dan wel vreemd loopt. Hij zal de omstandigheden van Paulus bekendmaken en Paulus heeft hem met dit doel naar hen toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met welk doel stuurde Paulus hem nu?

De NBV21 vertaalt in de lijn van vers 7 ook vers 8. Tychikus komt om over de omstandigheden van Paulus te vertellen en hem stuurt Paulus naar hen toe om hen over zijn omstandigheden in te lichten. Dan klopt de hele zin, maar dan is het ook in overeenstemming met exact dezelfde zin als in de Efezebrief, waar deze verschillende vertaalkeuzes uit de handschriften niet mogelijk zijn. Gezien de zinsopbouw en dezelfde tekst uit de Efezebrief kies ik dan toch liever voor de NBV21 optie. Dan blijft alleen nog de vraag staan over het bemoedigen. Waar komt Tychikus dan mee bemoedigen?

Als je consistent blijft in je vertaling, dan bemoedigt hij de gemeente in Kolosse met dat wat hij deelt over Paulus in de gevangenis. Kun je daar een gemeente dan mee bemoedigen? Kennelijk wel. Paulus heeft zoveel van Gods tegenwoordigheid ervaren en is zo te zegen, ook daar, dat dit een bemoediging mag zijn voor de gemeente. Niet alle negatieve omstandigheden hoeven ook negatief te zijn. Het mag ons ook bemoedigen te weten dat zelfs gevangenschap bij Paulus toch ook veel zegen heeft gegeven. Zo zijn ook onze omstandigheden, als die moeilijk zijn, lang niet altijd een reden om te wanhopen, omdat wat de vijand tot onze ondergang wil gebruiken, door God tot een zegen kan worden gebruikt.

Gebed: Heer, leer mij van Paulus dat hoe de omstandigheden ook zijn, ik nooit hoef te wanhopen aan de mogelijkheden die U toch heeft.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu