Genadevolle woorden op het juiste moment

Thema: Kolossenzen

“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” (Kolossenzen 4:5 en 6 – HSV)

“Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.” (Kolossenzen 4:5 en 6 – NBV21)

Hoe ga je om met hen die niet geloven? Steeds vaker krijg je, als antwoord op deze vraag, te horen dat dit hun eigen keus mag zijn. Er zit steeds vaker iets van de toon in dat iedereen vooral de ander moet vrijlaten in wat hij wel of niet doet. Toch moet ik je eerlijk zeggen dat ik niet goed met deze manier van denken overweg kan. Dat betekent namelijk nogal wat dat je iedereen die niet gelooft maar de keus moet laten. Wat geloven we dan nog van een toekomst met Jezus en de toekomst zonder Jezus? Niet dat ik een voorstander ben om maar weer eens flinke dreigpreken te houden, helemaal niet. Maar iedereen vrijlaten, is dat wat de opdracht is die we als volgelingen van Jezus hebben gekregen? Paulus maakt met een paar bijzondere woorden wel duidelijk dat we ons er zo makkelijk nooit van af mogen maken.

Paulus zegt niet dat je te pas en te onpas maar moet drammen met het Evangelie. Ik vrees dat dit eerder voor weglopers zorgt dan dat we daarmee discipelen zouden maken. Paulus roept juist op om met wijsheid om te gaan met degenen die buiten zijn. Hij maakt dus wel heel duidelijk dat de ongelovigen buiten zijn. Ze zijn niet binnen als ze niet in Jezus geloven. Toch is het vooral belangrijk om de geschikte tijd te gebruiken om het Evangelie door te geven. Wat dan opvalt is hoe Paulus hier naar kijkt. Hij schrijft dat we de geschikte tijd moeten uitbuiten. Dat woord wat er staat voor ‘buit’ of ‘benut’ kun je vertalen met loskopen. Er is dus een geschikte tijd om hen die buiten zijn los te kopen.

Het eerste wat dan bij je kan opkomen is de vraag wanneer dat geschikte moment is. Hoe weet je dat dan? Is dat iets wat gevoelsmatig is? Een moment dat je ineens in gesprek komt? Het bijzondere is, als je naar de woordkeus van Paulus kijkt, dat het helemaal niet zo vaag blijft als dat het lijkt. Wat Paulus in ieder geval niet zegt is dat onze woorden aantrekkelijk (NBV21) moeten zijn, maar ook de vertaalkeus van de HSV met ‘aangenaam’ is maar de vraag of dit juist is. Dan zouden we altijd onze woorden moeten aanpassen, terwijl het Evangelie soms ook gewoon heel scherp is. Het Griekse woord ‘charis’ is het beste te vertalen met ‘genade’. Onze woorden zouden dus genadig of genadevol moeten zijn.

Maar er komt nog iets bij. De NBV21 vult aan met sprankelend. Dat is wel dat tegenwoordig vooral belangrijk is. Het moet vooral aantrekkelijk en sprankelend zijn. Toch zijn dat echt niet de woorden van Paulus. Ik begrijp helemaal niet waar het woord ‘sprankelend’ vandaan komt, want er is werkelijk niets te vinden dat daarheen verwijst. Het gaat om woorden die met zout zijn besprenkeld. Genadevolle woorden die met zout zijn besprenkeld. Dan zou je kunnen zeggen dat het om woorden gaat die smaakvol gemaakt zijn. Toch is ook dat maar de vraag of Paulus dat hier bedoelt.

Als Jezus over zout spreekt, waarschuwt Hij dat het zout zijn smaak niet moet verliezen. Jezus spreekt dan over het leven door de Heilige Geest. De waarschuwing in die woorden heeft te maken met het bedroeven van de Heilige Geest, dan verliest het zout zijn kracht. Zout is dan dus symbool voor de Heilige Geest. Onze woorden tegenover hen die buiten zijn moeten dus genadevolle woorden zijn, vol van de Heilige Geest. En dan is dat laatste zinnetje ineens helemaal niet meer vreemd en heeft dat alles te maken met de geschikte tijd. Er staat dan nog: “Opdat je weet hoe je op iedereen moet reageren”. Dat gaat niet over vragen die je misschien wel kunt krijgen, maar dat heeft verband met die geschikte tijd. Wat zegt Paulus dus eigenlijk: “Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, koop hen los op het moment dat de geschikte tijd daarvoor is, wat je door de Heilige Geest zult weten, zodat je weet wat je moet antwoorden.

Met andere woorden: De ongelovigen die je ontmoet, daar hoef je niet te drammen, je hoeft niet krampachtig bezig te zijn, maar je moet je focussen op genadevolle woorden en je moet je focussen op de Heilige Geest. Focus je dus op Gods stem, zodat je het geschikte moment om te getuigen met genadevolle woorden zult ontdekken. Ineens is een evangelisatieopdracht niet meer iets dat krampachtig moet gebeuren, maar die je mag doen onder leiding van de Heilige Geest.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw Geest, Die mij het geschikte moment zal laten weten om hen die nog buiten zijn los te kopen, zodat ook zij van U zullen zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu