Bekering vanwege het Koninkrijk

Thema: Terugkeer

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17 – HSV)

“Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” (Mattheüs 4:17 – NBV21)

Is het jou wel eens opgevallen op welke manier Jezus aan Zijn bediening begint? Hij begint niet met een wonder, maar Hij begint met een dringende oproep. Het moment dat Jezus aan Zijn bediening begon was net na het moment dat Johannes de Doper opgepakt was. De verkondiging van Johannes was: “Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Jezus was Zelf dat Koninkrijk, wat Johannes al had voorbereid en daarom was er bekering nodig. Als Jezus dan begint met Zijn bediening, waar begint Hij dan mee? “Bekeert U, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Met andere woorden, Jezus brengt dezelfde boodschap bij Zijn begin.

Dan is het even belangrijk om je af te vragen wie deze boodschap te horen kregen? Dat was het volk Israël. Zijn Eigen volk kreeg deze boodschap te horen. Het was geen boodschap voor de heidenen, ook niet voor de Romeinen, dit is de boodschap voor Israël. Waarom zouden ze zich dan moeten bekeren? Je zou nog kunnen zeggen dat er bekering nodig was op het moment dat Jezus Zijn werk aan het doen was en dat zij zich niet bekeerden tot Jezus. Alleen was dat niet aan de orde. Het is nog gewoon zoals het al eeuwen was: Israël leefde als Israël met een set van religieuze regels.

Toch blijkt dat niet voldoende te zijn volgens Jezus om het Koninkrijk van de hemelen te ontvangen. Dat Koninkrijk van de hemelen was voor een Jood een duidelijk begrip van het vrederijk van de Messias. Als de Messias zou komen, zou ook Gods shalom met Hem meekomen. Zowel Johannes als Jezus zeggen dus dat dit moment dichtbij is gekomen. En kennelijk kon Israël dat vrederijk niet ontvangen op de manier hoe ze nu leefden. En kennelijk was de prediking van Johannes ook nog niet zover gekomen dat er voldoende bekering was in Israël. Jezus maakt Zichzelf dus nog niet bekend, maar Hij gaat nog even door waar Johannes mee begonnen was.

Het woord bekering in het Nieuwe Testament is het Griekse woord metanoia. Eigenlijk maakt dit woord duidelijk wat wij in een woord niet kunnen duidelijk maken. Want hoe omschrijf je bekering? Is dat je afkeren van een zondig leven? Dan zou het een daad kunnen zijn waarbij je goed je best doet. Het gaat bij metanoia om vernieuwing van je denken. Het gaat dus om je diepste intenties en niet om je goedgekeurde daden. Je gezindheid moet er dus op gericht zijn om te leven in het Koninkrijk van de hemelen. Als je er zo naar kijkt, wordt het een behoorlijk ander verhaal dan dat je afstand neemt van bepaalde zonden. Het gaat om een verandering in je denken en niet in je daden. Je daden veranderen vanuit de vernieuwing van je denken.

Het gaat er dus om dat wij ons denken vernieuwen in lijn met Gods Koninkrijk. Het gaat om vernieuwing in je denken zodat je manier van denken niet langer aards is, maar hemels, gericht op Hem Die alles maakte en dus ook op Hem Die weet wat het beste is en wat dan ook maar al te vaak haaks staat op ons denken. En natuurlijk kunnen we zeggen dat eenmaal bekeerd altijd bekeerd is, dat klopt als het bekering is van geloof in Jezus, maar je denken moet van dag tot dag vernieuwd worden, zodat er ook plaats is voor het Koninkrijk van God. Daar legt Jezus de vinger bij. Hij je wil je vanuit hemels perspectief laten denken en laten leven. Dat is ook de enige manier dat je daden fundamenteel veranderen. Daarom is het niet opmerkelijk dat dit de eerste boodschap is die Jezus brengt, want Hij begint met je focus los te maken van dit aardse leven en je te richten op het hemelse leven. Iets dat niet alleen je daden veranderd, maar gelijk ook je hele visie en zicht op de wereld waarin we leven. Dat geeft ook ontspanning, omdat je dan alles doorziet vanuit Gods perspectief.

Gebed: Heer, ik wil mijn denken vernieuwen en afstemmen op Uw denken, maar helpt U mij om dat te doen, ik ben zo aards waardoor dit bijna onmogelijk lijkt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu