Terugkeren

Thema: Terugkeer

“Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.” (Hosea 6:1 - HSV)

“Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.” (Hosea 6:1 – NBV21)

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarvan we iedere keer weer het beste hopen, maar wat de laatste jaren toch wel behoorlijk is tegengevallen. Toch, en daar wil ik wel echt mee beginnen, wil ik je toewensen dat je in dit jaar meer dan ooit vervuld zult zijn met Gods Geest en dat je een zegen zult zijn op een manier die je nog nooit zo intens hebt meegemaakt dan dit jaar. Ik wens je toe dat je als ambassadeur van het Koninkrijk van Jezus, zoveel invloed zal hebben, dat Zijn Koninkrijk ook werkelijk zal doorbreken op alle plaatsen waar jij mag komen. Ga in Zijn Naam.

Dit jaar valt het nieuwe jaar en een nieuw thema voor ‘Tijd met God’ samen. Dat is lang niet altijd zo, maar de serie ‘Gelukkig met de psalmen’ was net voor Kerst klaar en toen ik moest nadenken over een nieuw thema, kwam ik daar niet goed uit en heb ik even tijd genomen, door rond het thema Kerst en de Jaarwisseling wat te schrijven. Hoe dan ook moest er wel een nieuw thema komen. Er is een thema dat mij de laatste tijd heel erg bezig is gaan houden. Zo erg dat ik er in januari in ieder geval ook over ga preken, maar tegelijk er ook vanuit een andere gezichtspunt naar wil kijken in een serie ‘Tijd met God’.

De vraag heeft mij heel erg bezig gehouden wat er nodig is in de crisis waar we nog steeds in zitten. Er is van alles gedaan, maar de oplossing lijkt er nog niet te zijn. Met als gevolg dat we op dit moment weer in een gesloten samenleving zitten en waarbij ook de kerk weer minimaal open is. Wat is er nu echt nodig, als blijkt dat alle noodgrepen niet helpen? Kan dit een roepstem van God zijn? Je weet dat ik niet te snel wil zeggen dat corona een oordeel is van God. Dit heeft er ook mee te maken dat het de hele wereld treft en niet alleen ons land. In dat laatste geval zou het een heel ander beeld geven. Toch heeft God mij de laatste tijd wel heel erg beziggehouden met de vraag of wij als kerk in Nederland wel echt nog de kerk zijn die we moeten zijn.

Petrus zegt namelijk in zijn brief dat wij een koninkrijk van priesters zouden moeten zijn. Als je dat terughaalt naar Israël, dan moest Israël vanuit die positie een zegen voor de volken zijn. Dat heeft te maken met het geloof dat wij nog hebben in onze rol in de Naam van de Heer. En dan moet je ook de vraag stellen of Gods zegen nog wel mogelijk is, op het moment dat we als land en volk Hem niet meer laten zijn dan een bijzaak. Als God slechts Iemand is geworden die we er maar gewoon bij hebben, maar Hij niet de absolute waarheid is, hoe kun je dan Zijn zegen nog verwachten?

De vraag die je dan als vanzelf gaat stellen is de vraag hoe we dan wel weer Gods zegen kunnen ontvangen? Er blijft dan maar één antwoord over: Door terug te keren naar God! Naar dat thema ‘terugkeer’ gaan we de komende tijd kijken hoe dat in de Bijbel functioneert. En nee, ik heb geen vooropgezet plan, geen lijn waarvan ik denk dat het uit moet komen, ik verlang dat God ons zal laten zien waar we daarmee uit moeten komen. En dat vanuit de uitroep van Israël die in de ellende zo vaak uitriep: “Laten wij terugkeren naar de HEER”.

Gebed: Heer, laat ons zien op welke manier U kijkt naar de crises waar we in zitten en wat er werkelijk nodig is. Help ons terug te keren naar U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu