En nog is het einde niet

Thema: Jaarwisseling

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” (Mattheüs 24:6 – HSV)

“Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.” (Mattheüs 24:6 – NBV21)

We zijn weer een jaar verder. Ook het jaar 2021 is voorbij en je zou kunnen zeggen: “En nog is het einde niet”. We zouden met elkaar even kunnen terugkijken en van alles vinden van het afgelopen jaar. En ja, ik vind ook van heel veel dingen wat. Ik heb ook zo mijn gedachten over van alles wat er gebeurt, over machten die zich meer en meer doen gelden. Ondanks dat kan ik ook maar één conclusie trekken: Nog is het einde niet. Jezus is nog steeds niet teruggekomen.

Als Jezus deze woorden uitspreekt: “En nog is het einde niet”,  dan heeft Hij eerst gesproken over verschrikkelijke dingen die de aarde zullen treffen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En dan zegt Jezus: “Dit is nog niets, het is pas een begin van de weeën. Het einde is dan nog niet in zicht. In wat Jezus dan noemt, merk je wel dat alles begint toe te nemen en de vervolging neemt ook steeds meer toe. En nog steeds is het einde er niet, ook de wetteloosheid zal toenemen. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen wat Jezus daarover zegt? Wij zeggen vaak dat de liefde zal verkillen en dat dit een teken is van de eindtijd, maar Jezus noemt het verkillen van de liefde niet het gevolg van de eindtijd, maar het gevolg van de wetteloosheid.

En misschien klinkt het je vreemd in de oren, maar ook onder christenen neemt die wetteloosheid toe. Niet in vooral actieve zin, maar wel in de zin dat je de wetteloosheid niet meer mag noemen. God is bij velen zo genadig geworden dat er heel veel gewoon ook wel moet kunnen. Ook dat is wetteloosheid waardoor de liefde verkilt. En probeer het maar om iets te benoemen waarvan God zegt dat het niet kan. Tien tegen een dat je te horen krijgt dat je er niet te zwaar aan moet tillen en doe je dat dan wel, dan voel je de liefde afnemen.

Nu kun je denken: Theo, kom op, niet zo negatief. Ik merk dat het lastig is om Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid heel dichtbij elkaar te houden. En als je over het woord wetteloosheid nadenkt, ontdek je dat er blijkt toch regels zijn om juist die wetteloosheid te voorkomen. Als Jezus zegt dat de wetteloosheid iets is dat bij de eindtijd hoort, dan zegt Jezus dus dat er geen wet meer zal gelden. Jezus zegt dan dat alleen wie stand zal houden, gered zal worden. Dit zijn geen woorden van een gewoon mens, maar het zijn de woorden van Jezus.

Natuurlijk zijn wij onder de genade en niet meer onder de wet. De wet eist niets meer van ons in Christus, maar dat geeft geen ruimte voor een wetteloos leven of een leven zonder wet. Dan sla je door en juist om stand te houden heb je Gods bedoelingen wel nodig. Het is dus belangrijk dat de kerk ook de heiligheid van God echt serieus neemt. Je kunt niet zeggen dat we nu eenmaal in een gebroken wereld leven waardoor we nu eenmaal dingen doen die God niet wil. Dat zijn gedachten die de wetteloosheid bevorderen.

Het maakt dat ik soms zoveel moeite heb met veel ethische keuzes omdat die keuzes helemaal niet in lijn liggen met Gods oorspronkelijke bedoelingen. Sterker nog, het staat haaks op Gods heiligheid. Als er iets is waar ik meer en meer van doordrongen ben geraakt, is het dat we als kerk juist een rol hebben om ons land terug te brengen onder Gods zegen. Dat begint bij een eerlijke spiegel voor ons eigen leven en daarnaast deze wereld vertellen dat uiteindelijk Gods wet wel degelijk van onbetwiste betekenis is, hoe zeer ik ook als mens de gebrokenheid ervaar en moet zoeken naar het leven in deze gebrokenheid. En dan is Gods wet niet een serie van regels waarbij Hij zegt: “Doe je best”. Het zijn de afspraken die Hij als Vader met Zijn kinderen wil maken om ons een leven te geven dat zo goed mogelijk is en waardoor we in Zijn vreugde zullen kunnen leven.

Het jaar is om, nog is het einde niet en een nieuw jaar ligt voor ons en de grote vraag is op welke manier wij als dienstknechten van de allerhoogste God, Zijn bedoelingen overdragen in een wereld die steeds wettelozer wordt.

Gebed: Heer, leer mij U echt begrijpen en volgen en zo standhouden, ook als de wetteloosheid toeneemt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu