Als een engel een boodschap brengt (3)

Thema: Kerst-Advent

“Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.” (Lukas 2:16 – NBV21)

“En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.” (Lukas 2:16 - HSV)

We zijn ondertussen negen maanden verder in de tijd. Weer verschijnt er een engel. Zijn naam wordt deze keer niet genoemd, maar het zou mij niet verbazen als het ook nu weer om Gabriël ging. De engel die de boodschappen mag brengen in de volheid van de tijd. Het moment dat God de tijd vol ziet en Hij Zijn Zoon geboren laten worden. Tenminste, zo schrijft Paulus het in de brief aan de Galaten. En op dat moment verschijnt een engel aan een paar herders in het veld. En ook zij krijgen een boodschap.

Het is in de eerste plaats ook niet een bepaald normale gang van zaken dat een paar herders een engel te zien krijgen. Misschien zou je het bij hen wel het laatst verwachten en de schrik is bij hen erg groot. Toch krijgen ook zij te horen dat ze niet hoeven te schrikken en dat ook zij een goede boodschap krijgen. Ze krijgen te horen dat hun Redder, de Messias geboren is. Wat ze er van geweten hebben, is niet duidelijk, maar er vallen bij hen ook een paar dingen op.

In de eerste plaats valt op dat ze zwijgen. Ze lijken wel met stomheid te zijn geslagen, maar niet zoals Zacharias. Bij hen zijn het de omstandigheden en niet het gevolg van ongeloof, want hun zwijgen verandert heel snel. Als de van de schrik zijn bekomen en de hele boodschap hebben gehoord, dan weten ze dat God Zijn vreugde in de mensen heeft gevonden en daarom de Redder heeft gestuurd. Dat was de boodschap van al die engelen die op dat moment verschenen.

In de NBV21-vertaling staat dan dat de meteen op weg gaan om te zien wat hen is verteld. De HSV vertaalt nog wat krachtiger: Ze gaan met haast. Met andere woorden: Ze laten er geen gras over groeien. Ook bij heen geen enkel woord van ongeloof, maar enkel geloof in de boodschap van de Heer. Als ze dan aankomen bij de voerbak en daar Maria en Jozef met Jezus zien, vertellen ze hen alles wat hen was overkomen. Voor Maria zijn dit kostbare woorden die ze opslaat in haar hart. Het getuigenis op het geloof van die herders bemoedigt dus moeder Maria.

Toch blijven ze daar ook niet treuzelen. Hun geloof in die woorden is zo groot dat ze het overal gaan vertellen. Ze zijn werkelijk onder de indruk van het Kind in de voerbak. Nu is het zo dat die herders maar een heel klein stukje kennen van het verhaal van Jezus. Jij en ik, wij weten veel meer. Wij weten dat Jezus niet alleen kwam om ons te redden, maar dat Hij ons ook kwam terug brengen in de relatie met God de Vader. Toen de volheid van Gods tijd was gekomen, zond Hij Zijn Zoon naar de aarde, als kind, geboren onder de wet om ons die onder de wet zijn, vrij te kopen. Maar dat niet alleen, ook om Zijn Geest te geven waardoor wij opnieuw leren zeggen: Abba, Vader. Zo schrijft Paulus er over in Galaten 4.

Als de herders, met maar een heel klein stukje van de boodschap al zo enthousiast en vol vuur de wereld in trekken, hoeveel te meer zouden wij dan met haast op weg moeten gaan om als herders, andere schapen erbij het halen. Niet omdat het moet, maar omdat het Kind in de voerbak ons echt heeft geraakt. En omdat wij het iedereen gunnen opnieuw verbonden met de Vader te zijn. Dat is Kerst in zijn diepste intenties: Het Kind dat kwam om ons opnieuw tot kinderen van de Vader te laten worden. Wat een verhaal is dat en wat doe jij met die boodschap?

Gebed: Heer, soms spreken engelen, maar nog vaker spreekt U Zelf. Ik zal reageren op wat U mij laat zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu