Gelukkig als je zorgt voor de zwakke

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.” (Psalm 41:2 – HSV)

 “Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven.” Psalm 41:2 – NBV21)

Als je de Bijbel leest merk je in alles dat God de zorg voor de armen en de zieken erg belangrijk vindt. Gods oog valt heel vaak juist op degenen die wij zouden vergeten. Als Jezus over de aarde rondloopt is Hij het meest te vinden onder degenen die hulp nodig hebben. En maar al te vaak is er een wisselwerking tussen zegen en de reactie op degenen die om hulp vragen. Sterker nog, als er offers gebracht worden, terwijl er geen oog is voor de armen, heeft God niet eens behoefte aan die offers. David zet in psalm 41 ook helemaal op dit thema in, maar tegelijk maakt hij deze psalm ook wat onduidelijk.

De psalm begint met de zaligspreking van ‘welzalig’ of ‘gelukkig’. Overigens blijkt in deze psalm het verschil tussen het woord ‘welzalig’ en ‘gelukkig’ omdat in het derde vers het woord ‘gelukkig’ ook voorkomt, maar in het Hebreeuws is het een kleine afwijking in het grondwoord. Daarbij zie je in deze psalm heel bijzonder dat de ‘welzalig’-uitspraken net even anders zijn dan de andere uitspraken met ‘gelukkig’. Het is een minimaal verschil in het grondwoord. In de zinsopbouw zie je het verschil wel in de NBV21 vertaling: ‘Gelukkig wie’ is een zaligspreking, terwijl ‘men prijst hem gelukkig’ is dat niet.

Uiteindelijk prijst het volk iemand gelukkig die voor de armen of de ellendigen zorgt, maar het echte geluk is niet het prijzen van het volk, maar het hemelse geluk dat je ontvangt als je zorgt voor de armen of de ellendigen, want als er dan in jouw leven kwade dagen komen, dan zal de HEER ook jou uitkomst geven. Er is dus iets van een beloning die de HEER geeft op het moment dat je omziet naar degenen die hulp nodig hebben. Niet dat David hier zegt dat dit een manier is om de hemel te verdienen, maar op aarde mag je verwachten dat als het lot zich tegen je keert, dat de HEER niet is vergeten wat jij hebt gedaan voor de ander.

Toch blijft daarmee deze psalm een lastige, omdat David niet duidelijk maakt op welke manier hij hier nu zijn punt wil maken. Het lijkt erop dat David deze psalm schreef terwijl hij zelf ziek was. Kennelijk was er een reden van zijn ziekte, want hij noemt dat hij heeft gezondigd. Het gevolg van zijn ziekte is dat zijn vijanden hopen dat hij er aan zal sterven en degenen die wel op bezoek komen doen net of ze het goed met hem voor hebben, maar achter zijn rug om zien ze hem ook liever sterven. Terwijl David dus ziek is, ervaart hij intense haat van zijn vijanden.

Dan is de vraag waarom David deze psalm nu begint met die zaligspreking. Is deze uitspraak in de lijn van het vervolg van de psalm? Het blijkt een gebed te zijn om genezing, maar ook een klacht hoe mensen met hem omgaan. Zijn dan de eerste zinnen eigenlijk een soort herinnering voor God dat David zegt dat hij altijd naar de armen en ellendigen heeft omgezien en dat de HEER hem nu dan ook moet bevrijden? Je zou het zo kunnen lezen, maar dan lijkt het wel iets gespannen te staan met de belijdenis van zijn zonden. Als zegt David daar dan ook: “HEER, wees mij genadig” en kan dat wel voortkomen uit de zaligspreking aan het begin. Het zou ook nog kunnen dat David zijn vijanden, wie dat ook zijn, aanspreekt.

Ondanks dat dit niet duidelijk wordt, is wel duidelijk dat het omzien naar armen en ellendigen nooit vergeten mag worden en dat dit een gevolg zal hebben in de manier hoe God je zal zegenen en helpen als het in jouw leven niet goed gaat. David gebruikt deze gedachte wel in het voortdurend pleiten om genezing. Niet rechtstreeks zo uitgesproken, maar je kunt het ook niet negeren dat het aanwezig is. Onze levenshouding is dus wel degelijk van betekenis in wat God je wil geven. En dan blijft er voor David eigenlijk één gebed over: HEER, laat mijn vijand niet langer over mij juichen. En dan gaat het niet alleen over David, maar ook over de God van David, Die indirect ook werd bespot door de vijanden. Dat maakt dat de psalm uitloopt de lofprijzing omdat David zeker weet dat God trouw is aan Zijn belofte.

Gebed: HEER, misschien moet ik eerlijk zeggen dat ik lang zoveel niet omzie naar de armen en ellendigen zoals David. Vergeef mij en leer mij om oog te hebben voor hen waarvoor iedereen zijn ogen lijkt te sluiten en maak mij daar zalig mee.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu