God is machtig

Thema: God is…

“Zie, God is machtig, maar Hij veracht niets; machtig is de kracht van Zijn hart.” (Job 36:5)

Welk gevoel krijg jij bij het woord ‘machtig’? We hebben al nagedacht over het feit dat God almachtig is en dat Hij alles kan, maar niet altijd Zijn almacht gebruikt of inzet. Dan zou je nu misschien denken dat nadenken dat God machtig is nogal dubbel is. Toch geloof ik niet dat dit zo is. Gods almacht ging vooral over wat Hij kan, maar dit gaat meer over dat Hij macht heeft. Daarom begon ik met de vraag welk gevoel jij hebt bij het woord ‘machtig’.

Bij almacht weet je dat er niets bovenuit stijgt, maar bij macht heb je veel meer het gevoel dat iemand die een bepaalde positie heeft waarin hij macht heeft. Op die manier wil ik je deze keer laten kijken naar God. God is machtig, Hij heeft macht en Hij regeert. Dat is iets heel anders dan vanuit almacht alles kunnen. Het komt ook omdat het woord macht vaak op leiders wordt gespiegeld. Wat je dan vaak ziet is dat macht ook heel verkeerd wordt gebruikt.

En juist dat is bij God totaal anders. God is wel machtig en Hij regeert, maar tegelijk veracht Hij niets. Degenen waar juist leiders vaak aan voorbij gaan, degenen die geen aanzien hebben, die veracht God juist niet. Als je deze tekst even leest in de context dan ontdek je dat dit het vierde deel van de toespraak is van Elihu, een van de vrienden van Job. Nu hebben die vrienden de plank nogal flink misgeslagen als het over het leven van Job ging en dus zou je kunnen zeggen: “Wat heeft een tekst als deze dan eigenlijk te zeggen”? Toch zijn de dingen die zijn vrienden over God zeggen geen leugens, alleen ze hebben een totaal verkeerd beeld van de situatie van Job.

Het gaat zelfs verder dan de vrienden van Job denken. Juist deze tekst zou misschien wel vooral op Job betrokken moeten worden. In ieder geval het punt dat God niets veracht. Maar of de vrienden dit positief hebben bedoeld is maar de vraag. Zeker als je naar het tweede gedeelte kijkt dan zegt hij dat de kracht van Gods hart, Zijn macht is. Het hart is dan de plaats waar besluiten worden genomen. De NBV vertaald, wel erg vrij gezien het grondwoord, met dat God machtig is door Zijn oordeelskracht.

Elihu lijkt dus eigenlijk te zeggen dat God machtig is en dat Hij die macht gebruikt om mensen zoals Job te oordelen. Dan zou het niet verachten van God vooral te maken hebben met de zogenaamde verkeerde daden van Job. Gezien de toon van de vrienden, die op allerlei manier probeerden om God te begrijpen en Job daarom maar te veroordelen, zou deze uitleg wel eens dichtbij de waarheid kunnen zitten. Toch is de letterlijke uitspraak in positieve zin wel echt waar. God is, ondanks dat Hij machtig is, juist Die God Die niemand veracht, hoe beroerd iemand er ook aan toe is. En het hart van God is juist machtig om die mensen zonder status liefdevol te willen ontmoeten. Je zou dus hier kunnen zeggen dat wat Elihu zegt door hem verkeerd bedoeld was, maar toch wel waar is in positieve zin als het echt over God gaat. En zelfs in negatieve zin klopt het wel dat God ook het onrecht dat iemand wordt aangedaan niet veracht, maar het zeer serieus neemt en dat Zijn hart juist ook bij onrecht machtig is om in te grijpen. God is machtig en veracht niets en niemand en Zijn hart is zo goed!

Gebed: Heer, wat een diepe woorden op een beroerde manier uitgesproken, maar dank U wel voor deze waarheid over U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu