Symptomen

 

Wellicht zeg je: "zet liever maar wat symptomen op een rijtje, dan wordt het voor mij duidelijker." Dat zullen we ook doen, maar we zeggen er wel bij dat de genoemde symptomen mogelijk kunnen wijzen op bepaalde vormen van de gebondenheid. Het ene symptoom is daarbij duidelijker dan het andere. Vaak is het een combinatie van symptomen. Meestal zijn het ook symptomen die je herkent waar al van alles aan gedaan is, maar waar je tot op dit moment nog steeds last van blijft houden. Vaak wordt gezegd dat iets psychisch is waar iemand nooit meer vanaf kan komen. Dat kan zeker zo zijn, maar als er nog nooit op geestelijk gebied naar deze problemen is gekeken, dan is het zeker de moeite waard om daar serieus naar te kijken.

 

Je begrijpt wel dat de onderstaande symptomen een aanwijzing kan zijn voor gebondenheid. Door gesprekken en het in kaart brengen van je leven wordt het pas echt duidelijk. Wellicht geven de symptomen je hoop dat er bij God echt een oplossing is voor jouw problemen. We verdelen de symptomen onder in vier categoriën, maar we koppelen ze niet aan de verschillende vormen van gebondenheid omdat dit nooit één op één kan. Uiteraard zul je nooit alle symptomen kunnen ervaren. Elk symptoom kan wijzen op vormen van gebondenheid.

 

Geestelijke symptomen

 • Het lukt je niet om het Evangelie te aanvaarden of aan te nemen
 • Je voelt tegenstand tegen het werk van God
 • Zodra je de Bijbel gaat lezen ervaar je een blokkade of Bijbellezen lukt zelfs helemaal niet
 • Het lukt je niet om te bidden of je voelt daar een blokkade in
 • Hardop uitspreken van waarheden uit Gods Woord lukt niet of er moeilijk
 • Tijdens geestelijke muziek, aanbidding, zingen, vieren van Heilig Avondmaal of gewoon naar de kerk gaan ervaar je onrust
 • Je voelt weerstand tegen Jezus, Zijn Naam of Zijn werk
 • Je voelt haar tegen christenen of christelijke leiders
 • Je ervaart onvergevingsgezindheid in je eigen leven
 • Je bent verbittert

 

Lichamelijke symptomen (deze zijn lastig te definiëren)

 • Plotseling optredende sterke lichaamskracht in bepaalde situaties
 • Medisch onverklaarbare pijn of ziekten
 • Plotselinge lichamelijk storingen (deze komen vaker terug en verdwijnen ook weer)
 • Plotselinge zintuigelijke storingen 
 • Verslavingen
 • Erfelijke ziekten (gevolg van een generatievloek bijv.)

 

Psychische problemen (deze kunnen ook echt psychisch zijn, maar vanuit gebondenheid kunnen dezelfde soorten symptomen optreden)

 • Niet-rationele angsten of fobieën
 • Gevoelens van mislukking en een instelling dat je onbekwaam bent
 • Sterk gevoel van schuld, zelfveroordeling of zelfvernedering
 • Verslaving
 • Ongecontroleerde emoties, ongeremd of juist overdreven sterk aanwezige emoties
 • Agressiviteit en woede
 • Zelfverwonding of suïcidaal gedrag of neigingen
 • Je hoort stemmen
 • Dwanggedachten, dwingende stemmen die je opdrachten geven
 • Destructief gedrag
 • Innerlijke verdeeldheid
 • Moeite om iemand aan te kunnen kijken
 • Gedragsstoornissen
 • Depressiviteit

 

Paranormale of parapsychische symptomen (bij deze symptomen kun je vrijwel zeker zijn van gebondenheid

 • Je bezit paranormale gaven
 • Je voelt je aangetrokken tot mensen met paranormale gaven
 • Je voelt aan als iemand paranormaal begaafd is
 • Je bent betrokken of betrokken geweest bij occulte activiteiten, genezingen of geneeswijzen
 • Je hebt het gevoel dat je omringt bent door overleden familieleden of andere overleden geliefden
 • Je hebt het gevoel omringt te zijn door kwade machten of geesten
 • Horen van stemmen
 • Demonische aanvallen of plagerijen
 • Je hoort onverklaarbare geluiden, ervaart onverklaarbare aanwezigheid, beweging of temperatuurverschillen

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom