Kracht van zegen en vloek

 

Toen God de wereld geschapen had, leefden Adam en Eva onder Gods zegen. Na de zondeval is de aarde vanwege de zonde vervloekt. Maar toch gaf God ons nog steeds Zijn zegen als we in Zijn wegen zouden blijven gaan. Ook als er dingen waren die niet goed gingen bleef God ons wel zegenen. Alleen als we er willens en wetens voor kozen om tegen Gods regels in te gaan, dan zouden we ons onder een vloek brengen. In Gods wet zien wij bijvoorbeeld bij het tweede gebod dat als we een verkeerd beeld van God hebben, dat dit tot in de derde en vierde generatie doorwerkt.

 

Het blijkt dus dat een vloek in generaties kan doorwerken. Zonden van ons voorgeslacht of onze eigen bewuste zonden hebben dus wel degelijk gevolgen. En dan is dit niet omdat God er plezier in heeft om ons te straffen, maar door zonden vluchten we onder de zegen van God vandaan en we lopen zo in de armen van de vloek. Het vervelende is wel dat een vloek ook van generatie op generatie wordt overgedragen. Dit geldt natuurlijk ook voor de zegen. In Spreuken 20:7 lezen we dat als we in dit leven deugdzaam leven, dat onze kinderen daarvan de vruchten ontvangen. Maar door in zonden te leven, komt er ook een vloek over onze generatie.

 

En vloek in je leven door je eigen zonden of die van je voorgeslacht is eigenlijk op drie manier te zien. Op drie terreinen kan er een vloek werken.

 

 1. Op sociaal gebied
  Zondige familiepatronen worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Heel sterk zie je dit op het gebied van verslaving. Verkeerde gewoonten die worden voorgeleefd, werken soms heel lang door in de generaties. Om deze vorm van een vloek te verbreken is bekering van verkeerde gewoonten nodig.
   
 2. Op lichamelijk gebied
  Soms zie je in een hele familielijn telkens ziekten terugkomen, soms krijg je te maken met medisch onverklaarbare ziekten. In dat geval kan dit het gevolg zijn van zonden in het voorgeslacht of zonden in het heden. Het loon op de zonde is de dood, ook als je van genade leeft, maar je bent door zonden onder de zegen vandaan gegaan is het loon van de zonde de dood. Daar hoort ook ziekte bij. Om deze vloek te verbreken is het belijden van zonden nodig en daarna is er ook vaak genezing mogelijk.
   
 3. Op geestelijk gebied
  Geestelijke ongehoorzaamheid kan grote gevolgen hebben. Dat blijkt al bij het volk Israël, als God in Deuteronomium 28 aangeeft wat er gebeurd als het volk ongehoorzaam wordt. Onverklaarbare dingen kunnen dan gebeuren. Soms een serie ongelukken of soms andere zaken. Ongehoorzaamheid aan God en afgoderij kunnen voor een vloek zorgen, door de generaties heen. Vaak is het nodig om plaatsvervangend schuld voor het voorgeslacht te belijden en voor bevrijding van deze vloek te bidden.

Hoe dan ook, een vloek is iets waar demonen recht uit halen om invloed te krijgen in iemands leven. Dit kan ook gebeuren op het moment dat er negatieve woorden worden uitgesproken over je leven. Als vaak tegen je gezegd is dat jij niet voldoet, dan gaat dit uiteindelijk als een vloek in je leven werken. In de naam van Jezus is dit te verbreken. Woorden hebben kracht en zolang woorden van kracht zijn, zullen de demonen daar ook op reageren. Uit Psalm 103 blijkt dat engelen reageren op de stem van God, op dezelfde manier reageren demonen op de stem van negatieve woorden.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom