Kan een christen gebonden zijn?

 

Deze vraag is de vraag die heel erg vaak wordt gesteld: "Kan een christen gebonden zijn?" Iemand die gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven is toch het eigendom van Jezus, dan kun je toch niet meer gebonden zijn? Dat lijkt een logische conclusie, maar klopt de gedachte die er achter zit dan wel?

 

Laat het duidelijk zijn dat als iemand gebonden is, dit niets zegt over het eigendom van wie hij is. Op het moment dat iemand gebonden is, wil dat niet zeggen dat hij daarmee ook het eigendom zou zijn van satan. Iemand die door het geloof het eigendom is van Jezus, raakt dat nooit meer kwijt. Tegelijk is ook waar dat hoewel iemand het eigendom van Jezus kan zijn, hij toch vast kan zitten in de strikken van de duivel of in vormen van gebondenheid.

 

Als David in zonden is gevallen met Batseba en dat verzwijgt, dan zegt hij in psalm 32 dat zijn beenderen wegteerden. Hij kwijnde weg omdat hij een mens was geworden met geheimen en geheimen maken dat je niet meer vrij bent. Je bent dan gebonden aan zonden. Je hebt jezelf vastgeketend aan een bepaalde zonde en die gaat je leven beheersen. Daarmee ben je dus niet meer vrij.

 

Een ander voorbeeld is dat je leugens in je denken hebt toegelaten en je vast zit aan een leugen en je echt bent gaan geloven dat die leugen over jouw leven de waarheid is. Dan kun je wel geloven in Jezus, maar ben je tegelijk ook gebonden. Want die leugen bepaalt je hele leven. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 dat we ons denken van dag tot dag moeten vernieuwen.

 

Een christen die zich heeft ingelaten met occulte zaken heeft de duivel toegelaten in zijn leven. Ook een christen kan door verkeerde keuzes hierin fouten maken. En hoewel je het eigendom van Jezus bent, wil dat niet zeggen dat je dit soort keuzes niet kan maken. Of misschien heb je voordat je wederom geboren werd zonden gedaan, waarvan je nu de gevolgen nog ervaart, of misschien hebben anderen jou iets aangedaan waar jij nu de gevolgen nog van draagt.

 

Het kan ook zijn dat er in jouw voorgeslacht zonden zijn geweest, waardoor jij nu, ondanks jouw geloof, nog steeds onder de gevolgen van een vloek leeft. In de wet van God zegt God dat afgoderij doorwerkt tot in de derde of vierde generatie. Als dat niet verbroken wordt, kun jij daar nu nog steeds last van hebben. En een beeld van God heeft niet alleen met letterlijke beelden te maken, maar ook met het denkbeeld dat jij van God hebt meegekregen.

 

Gebonden zijn wil dus niet zeggen dat je daarmee het eigendom van satan zou zijn, maar wel heeft satan vaak ergens ruimte gekregen in je leven. Als jij leugens in je denken hebt, dan ben je niet demonisch belast, maar satan heeft je wel te pakken gekregen met leugens over jouw leven. Satan is zo slim dat hij echt niet altijd met demonische invloeden bezig zal zijn, soms kan hij het veel ongemerkter doen. Op al deze dingen is bevrijdingspastoraat gericht. Het helpt je om de waarheid in je leven toe te passen en door de waarheid vrij te worden. Vrij van zonden, vrij van leugens, vrij in je emoties en in heftige gevallen ook vrij van demonische invloeden.

 

Als Paulus zegt dat we satan moeten weerstaan dan betekent dit dat ook gelovigen aangevallen worden en dat dit soms misgaat. En dan is het nodig om het verloren land weer terug te winnen. Is het een schande om gebonden te zijn? Zeker niet, hoe dan ook heeft iedereen in meer of mindere mate hier regelmatig mee te maken. Het is een schande om iemand gebonden te laten zijn, terwijl Jezus recht heeft op elk terrein van ons leven.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom