- Gebonden met demonische banden

 

De laatste vorm waardoor je gebonden kan zijn is door demonische banden. Bij de emotionele banden is er sprake van emotionele overdracht. Bij demonische banden is er sprake van geestelijke overdracht. Eigenlijk zou je een band ook kunnen beschrijven als een kanaal waardoor overdracht plaatsvindt. Bij demonische banden wordt dit kanaal gebruikt door de duivel. Hij zet gevallen engelen (demonen) in op dat kanaal. Dat kan dus alleen als er een verkeerde geestelijk band is ontstaan in iemands leven. Als er verbondenheid met God is, dan is dat een kanaal waardoor de Heilige Geest je leven kan beïnvloeden, maar als er verkeerde geestelijke banden zijn zal de duivel dat doen.

 

Het is daardoor mogelijk dat demonische machten invloed uitoefenen op je leven. Dit kan gebeuren doordat jij jezelf hebt ingelaten met occulte zaken. Op dat moment ontstaat er een geestelijke verbinding tussen jou en het rijk van de duisternis. Je zet dan de deur open voor de duistere geestelijke wereld. Soms doet die duistere wereld zich heel positief voor, maar uiteindelijk is alles wat bij de duivel vandaan komt, gericht op vernieling.

Demonische banden komen ook tot stand door onreine, seksuele banden. Op het moment dat jij jezelf op een onbijbelse manier, seksueel aan iemand verbindt (of iemand wordt daartoe gedwongen door bijvoorbeeld misbruik of incest) ontstaat er een ‘niet goddelijke band’ tussen deze twee personen waar de duivel gebruik van zal maken. Waar een Bijbelse huwelijksband een drievoudig snoer is waar God Zich aan verbindt, daar verbindt aan een onbijbelse band zich de duivel.

 

Op deze manier zijn er nog een aantal vormen waardoor de duivel een direct kanaal krijgt om invloed op je leven uit te oefenen. Andere vormen zijn door doodslag of alles wat daarmee te maken heeft, maar ook als je voortdurend bewust ongehoorzaam bent aan Gods Woord en het werk van de Heilige Geest bewust tegenstaat. Dan leef je in zonden en zet daardoor de deur open voor de duivel.

Demonische banden kunnen ook te maken hebben met toverij. Toverij in de Bijbel is letterlijk vertaald: manipulatie. Waar je met behulp van geestelijke krachten invloed uitoefent op een ander ontstaan er ook demonische banden. Maar dat is dan natuurlijk ook omgekeerd: op het moment dat jij op die manier wordt gemanipuleerd gebeurt (vaak tegen je wil in of onbewust) hetzelfde. Je leest in Openbaring bijvoorbeeld over Izebel die de voorgangers van de gemeente beïnvloed, maar je kunt ook denken aan Saul die bij een tovenares om hulp ging vragen. Je kunt  ook denken aan manipulatie op een geestelijke manier. Dan wordt God gebruikt om iemand ergens toe te dwingen.


Voor demonische gebondenheid is bevrijding nodig, omdat de duivel demonen aan je heeft gebonden waardoor hij invloed heeft gekregen in je leven. Hij heeft eigenlijk grond in je leven gekregen waarop hij mag heersen. En dan is bevrijding dat die demonen, op het moment dat duidelijk is geworden waardoor ze recht hebben gekregen in je leven, na bekering of na het afstand nemen van de oorzaken, worden weggestuurd in de naam van Jezus.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom