Gebonden door leugens

 

De tweede manier waardoor iemand gebonden kan zijn is door leugens. Natuurlijk is dat niet vreemd, want satan is een leugenaar. Satan kan alleen maar liegen. Hij kan niets anders en zelfs als het lijkt dat hij de waarheid spreekt, dan is het nog een leugen. Op allerlei manieren zal hij proberen je altijd leugens in de fluisteren. En allemaal zijn we in een bepaalde mate vatbaar voor leugens in ons denken. De enige manier om dit te voorkomen is door de waarheid van God te kennen. In Johannes 8 zegt Jezus Zelf dat de waarheid ons vrij zal maken. 

 

Op het moment dat je in leugens gaat geloven dan gaat dat altijd doorwerken in je leven. En hoe dieper die leugen in je denken binnenkomt, hoe sterker je er aan gebonden kunt raken. Vaak is er wel een reden om te geloven dat een leugen ook echt waar zou zijn. Er zijn soms dingen gebeurd in je leven waardoor satan ruimte heeft gekregen dat we hem gaan geloven. En heel vaak komt het ook omdat het beeld van wie wij in Christus zijn niet sterk ontwikkelt is.

 

Een voorbeeld: Stel je voor dat je je hele leven hebt gehoord dat jij waardeloos bent, dan is deze leugen in je denken naar binnengekomen. Via je gedachte is dat een gevoel geworden en omdat jij je waardeloos bent gaan voelen, ben je je ook zo gaan gedragen en uiteindelijk is dit een gewoonte geworden. En als deze gewoonte lang genoeg duurt, zit je er aan gebonden en kan satan je klein houden. (Gedachte-Gevoel-Gedrag-Gewoonte-Gebonden) Zo zijn er een heleboel voorbeelden te bedenken. En vaak lukt het ook niet om hier alleen uit te komen.

 

Zo'n leugen wordt een bolwerk in je denken. Paulus leert ons in 2 Korinthe 10:4-6 dat we valse redeneringen moeten afbreken en onder de gehoorzaamheid van Christus moeten brengen. Door bewustwording krijgen we berouw dat we leugens zijn gaan geloven in plaats van Gods waarheid. Maar bewustwording krijg je alleen als je de waarheid gaat zien. En voelt wel aan dat dit heel lastig kan zijn. Nadat je berouw hebt over het geloof in die leugens kun je het beleiden en je er van bekeren. En tenslotte zal dat voor bevrijding zorgen. (Bewustworden-Berouw-Belijden-Bekeren-Bevrijding)

 

We moeten leren om ons denken van dag tot dag te vernieuwen en leren wie we in Christus zijn. Bij bevrijdingspastoraat is dit een heel belangrijk punt van onderwijs. Hoe meer je dit leert, hoe minder satan jou kan wijsmaken.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom