Gebonden met emotionele banden

 

Ons emotionele leven is iets dat heel complex is en je emoties hebben altijd iets te maken met het verleden. Emoties zijn gevormd door het verleden. Natuurlijk zijn onze emoties door God geschapen, maar hoe we ze inzetten heeft te maken met wat we in het verleden hebben meegemaakt. Het kan zijn dat je het uiten van je emoties heel erg moeilijk vindt. Het kan ook zijn dat je niet loskomt van negatieve emoties of van personen in je leven die er alles mee te maken hebben. Beide hebben alles te maken met de relaties die iemand in zijn leven heeft gehad.

 

Een ouder die een kind altijd heeft vertelt dat hij niet moet huilen, maar sterk moet zijn, kan ervoor gezorgd hebben dat een kind nooit heeft leren huilen. Maar wat veel erger is, is als er mensen zijn die iemand emotioneel afhankelijk maken. Als dat gebeurt, dan raak je emotioneel gebonden aan die ander. Dat was niet hoe God het heeft bedoeld. God heeft jou relaties gegeven om je mee te verbinden. Of dat nu het huwelijk is, ouders zijn of vriendschappen, in elke relatie zou onvoorwaardelijke liefde aanwezig moeten zijn.

 

Je zou kunnen zeggen dat als de band in een relatie goed is dat we kunnen spreken van liefdesbanden, maar als deze band niet goed is omdat er sprake is van emotionele gebondenheid, we zouden kunnen spreken van angstbanden. Er speelt dan angst mee in een relatie waardoor je gebonden bent aan de ander en uit angst reageert.

 

Deze emotionele angstbanden kunnen ontstaan zijn doordat je door iemand bent overheerst door dominantie. Er kan ook manipulatie in het spel zijn geweest, waardoor jij moest gehoorzamen en er anders gevolgen zouden zijn. Een andere manier kan zijn dat je in vriendschappen in de steek bent gelaten, waardoor de angst is ontstaan om vriendschappen kwijt te raken en het gevolg is dat jezelf in vriendschappen gaat manipuleren of claimen om niet weer een vriendschap kwijt te raken. Je kunt ook denken aan misbruik of geweld waardoor iemand gedwongen is om dingen te doen die hij niet wilde.

Eigenlijk hebben al deze dingen te maken met emotionele verwondingen en hebben ze te maken met het feit dat iemand over je grenzen is heengegaan. De enige manier waarop dit kan genezen en herstellen is door vergeving. En vergeven is niet iets dat je met je gevoel kan doen, maar dat is een wilsbesluit, dat maar al te vaak tegen je gevoel ingaat. Maar het is wel de opdracht die Jezus je geeft. In ieder geval moeten we iemand die met berouw komt vergeven, zelfs tot 7x70 maal toe. Maar ook als iemand niet met berouw komt, moeten we leren om los te laten en tot vergeving te komen. Vergeven is dan meer het recht op vergelding loslaten en aan God geven. Daarmee praat je die ander niet goed, je vergeeft ook niet om die ander in de eerste plaats te helpen, maar je vergeeft om zelf los te komen van die ander, zodat er weer vrijheid ontstaat en emotionele gebondenheid aan die ander verbroken wordt en je opnieuw kan leren om grenzen te stellen.

Vergeven is niet eenvoudig, zeker niet in gevallen van misbruik, moord of geweld. Dit kost tijd en dat mag het ook kosten. Het begint bij jouw keus om die ander te willen vergeven omdat God jou vrij wil zetten van mensen aan wie jij door angstbanden vastzit. Soms kan er zelfs in extreme situaties zoveel manipulatie en macht in deze angstbanden zit dat jij een zwijgplicht hebt gekregen van de dader. Maar als je niet tot vergeving komt, dan is ook waar wat Jezus zegt in Mattheüs 18 dat degene die de ander niet wil vergeven terecht komt in de handen van de pijnigers. Onvergevingsgezindheid brengt ons dan in de handen de pijnigers van wrok, wroeging en haat.

 

Bedenk ook dat deze vorm van gebondenheid moeilijk en lastig is. Geen van deze dingen hoef je alleen te doen. De reden dat we deze dingen noemen is omdat we je hierbij graag willen helpen.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom