Gebonden door de macht van de zonden

 

De eerste vorm van gebondenheid is een gebondenheid waar iedereen mee te maken heeft of heeft gehad: gebonden aan de macht van de zonde. Wij waren ooit vrij en er was een tijd dat de zonde geen macht had over ons leven. Dat was in het paradijs, toen hadden wij macht over de zonde (al was deze niet letterlijk aanwezig). Maar vanaf het moment dat wij tegen God kozen en voor satan en de zonde is de zonde een macht in ons leven geworden die over ons ging heersen. De zonde heeft vanaf dat moment recht gekregen op elke nakomeling van Adam.

 

Zoals wij geboren zijn, zijn we geestelijk dood geboren. We zijn onder de macht van de zonde geboren en geestelijk dood. Wij zijn dus gebonden geboren. Dat was nooit Gods bedoeling geweest, want God wilde ons geboren laten worden om vrij te zijn. Maar door onze verkeerde keus hebben wij onszelf onder de macht van de zonde gebracht.

 

Paulus zegt daarom in de Romeinenbrief dat door de zonde deze ook regeerde (Romeinen 5:21). In de zonde zit een macht die sterker is dan wij. De enige manier waardoor de zonde niet langer meer kan heersen is als de dood er tussen komt. En dat is wat er gebeurt op het moment dat je gelooft in Jezus. Op dat moment ben jij met Hem gestorven en ook met Hem opgestaan in een nieuw leven. Dat nieuwe leven is het volmaakte leven van Jezus waar de zonde geen grip meer op heeft. Paulus zegt in Romeinen 6:7 dat de zonde vanaf dat moment geen recht meer heeft op je.

 

Iemand die Jezus dus niet als Heer heeft aangenomen is dus nog onder de macht van de zonde. Die zonde werkt als een verslavende macht en daar kun je tegen vechten, maar dat zul je altijd verliezen. De enige manier dat deze macht in je leven verbroken kan worden is door Jezus' leven te leven. Leven uit wat Jezus heeft gedaan voor jou, opstaan met Jezus zorgt er voor dat de zonde niet meer zal heersen over je leven.

 

Misschien zijn er zonden in je leven waaraan je gebonden bent. Twee vragen zijn belangrijk: Is Jezus jouw Redder, jouw Zaligmaker? En de tweede vraag is of jij beseft dat doordat jij in Jezus gelooft dat de zonde geen recht van spreken meer heeft? Als je ondanks jouw geloof toch ervaart dat bepaalde zonden een macht zijn in je leven, dan is het belangrijk om jezelf af te vragen of je echt gelooft dat de zonde niets meer over je te zeggen heeft. Stel je lichaam niet ter beschikking aan de zonde. De zonde krijgt dan net zoveel macht als dat jij hem geeft.

 

Bevrijdingspastoraat begint op dit punt: vrijkomen van de macht van de zonden door te geloven in Jezus dood en opstanding voor jou en door te beseffen dat de zonde dan geen macht meer over je heeft. 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom