Vrede of zwaard (5)

 

"Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft." (Mattheüs 10:40)

 

Het jaar is bijna voorbij. Alleen deze dag nog. Een jaar waarin we veel hebben mogen leren. Een jaar ook waarin God grote dingen heeft gedaan. Maar ook een jaar van leren, van bijgeschaafd worden. Een jaar waarin je misschien ook wel moet zeggen: God moest mij echt dingen afleren. Vooral ook van die onhebbelijkheden in mijn karakter. En soms vraag je je wel eens af waarom het soms zo lastig is om meer op Jezus te gaan lijken? Waarom je soms, als je vijandschap tegenkomt, je gelijk in de aanval dreigt te gaan, of in de verdediging. Misschien heeft het ook wel alles te maken met de tekst van deze dag.

Vrede of zwaard (4)

 

"Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden." (Mattheüs 10:39)

 

Uiteindelijk is het allemaal voor je gevoel soms de tegengestelde wereld. Je eerste reactie is vaak om je leven, je relaties, je situatie te redden. Je zou gewoon eens moeten kijken wat er gebeurt op het moment dat er ineens iets gebeurd waardoor er iets dreigt mis te gaan. Hoe reageer je dan? Die reactie, die zo menselijk is, is heel vaak ook de reactie die heel erg is gericht om jezelf te redden. Eigenlijk is dat wat Jezus bedoelt met deze woorden.

Vrede of zwaard (3)

 

"Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard." (Mattheüs 10:37 en 38)

 

Jezus is gekomen met vrede, maar het brengt tweedracht en het zwaard voort. Het is duidelijk dat dit niet ligt aan Jezus en aan Zijn boodschap en als het goed is ligt dat ook niet aan jouw houding als gelovige. Want wij hebben onze vijanden lief. Of in ieder geval, zo zou het moeten zijn. Maar betekent het dan ook dat je niet van je ouders mag houden en van je kinderen? De woorden van de tekst van deze dag klinken toch wel heel kort door de bocht? Wie vader of moeder liefheeft boven Jezus, die is voor Jezus zonder waarde. Is het zo kort door de bocht?

Vrede of zwaard (2)

 

"Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn." (Mattheüs 10:35 en 36)

 

Er zijn mensen die de Bijbel lezen en dit soort teksten zien staan en er dan gelijk van maken dat het Christendom een haatreligie is. Dit soort teksten worden dan uit het verband getrokken en in de media gebruikt om aan te tonen dat geloven in Jezus tot haat en verdeeldheid aanzet. Misschien dat we daarom deze teksten ook vaak maar een beetje laten voor wat het is. Maar juist als gelovige is het wel belangrijk om deze teksten tot je te laten doordringen.

Vrede of zwaard (1)

 

"Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Mattheüs 10:34)

 

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. We hebben net de Kerstdagen achter de rug en tijdens die dagen zijn er telkens allemaal oproepen voor vrede in deze wereld. Oorlogen moeten twee dagen stoppen en er moet een vrede zijn omdat Jezus geboren is en we dat gedenken. Juist op de Kerstdagen doet iedereen er van alles aan om vrede met elkaar te hebben. Plotseling worden er vlak voor Kerst dingen uitgerpaat, want met Kerst moet het toch echt vrede zijn. Des te schokkender zijn de woorden van Jezus dan, Die Zelf zegt dat Hij helemaal niet gekomen is om vrede te brengen. 

Kerst zonder franje (3)

 

"En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe." (Lukas 2:16)

 

Maria zal ongetwijfeld van Jozef ook een soort bed van stro hebben gekregen na de bevalling. Het is goed om te beseffen dat Maria op dit moment een gewone bevalling achter de rug heeft, met alle emoties die daar bij horen. Maar door alle omstandigheden zal er voor emotie niet veel ruimte zijn geweest. Zou er tijd zijn geweest voor Maria om net als iedere moeder, haar net geboren Zoon vol tederheid te bekijken? Of draaide alles om overleven in die stal. En ondertussen heeft de hemel niet stilgezeten. Jozef en MAria hebben er niets van meegekregen, maar in het veld van Bethlehem was er wel degelijk wat gebeurd.

Kerst zonder franje (2)

 

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

 

En dan heb je een plek gevonden, terwijl de weeën bij Maria ondertussen doorzetten. Een plek, maar wat voor een plek. En stal met een voerbak. Of er dieren waren op dat moment weten we niet, of het een stal onder een huis was weten we niet of een plek ergens in het veld van Bethlehem. Het maakt ook helemaal niet uit. Elk comfort ontbreekt, geen hygiënne, geen veilige plek. Er is niets. En daar, midden in de troosteloosheid van deze stal, brengt Maria, Jezus ter wereld. Gods Zoon, God Zelf!

 

Kerst zonder franje

 

"Ook Jozes ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was." (Lukas 2:4 en 5)

 

Het lijken allemaal van die hele bekende woorden rond Kerst. Het is allemaal zo lief en zo vredig, Jezus geboren in een voerbak met stro. Het is zo lief, tenminste, dat hebben wij er van gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo goed tegen kan dat het allemaal zo lief moet lijken. Sterker nog, als je echt tijd neemt om te voelen hoe het was, toen Jezus geboren werd, dan krijg je zelfs kriebels als de overbekende geloofsbelijdenis wordt gelezen met de woorden: "Die geleden heeft onder Pontius Pilatus". Er hoort namelijk na het woordje 'geleden' een komma. Jezus heeft geleden, zijn hele leven lang! En hoe dieper je je verdiept in de details, hoe meer je voelt wat Jezus voor je deed. Als je echt verliefd wilt worden op Jezus, dan moet je de details van Zijn leven willen lezen!

Verwachten - Nog steeds

 

"En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen." (Hebreeën 11:39 en 40)

 

Ga jij de vervulling van Gods beloften, in jouw tijd op aarde meemaken? Die vraag is misschien best wel wat apart, maar het is wel de vraag waar ook alle gelovigen die voor ons zijn geweest, mee te worstelen hebben gekregen. Want als je die hele lijst met namen, maar ook die hele lijst met gelovigen die hun belijdenis met hun leven hebben moeten betalen bekijkt, kom je tot ene schokkende conclusie: Ze hebben in verwachting geleefd en gehoopt op de vervulling van Gods belofte, hetzij met betrekking op de komst van de Messias of met betrekking op de komst van Jezus voor de tweede keer, maar ze hebben het niet meegemaakt. Ze zijn gestorven, soms omgekomen in verwachting, maar zonder vervulling.

 

Dat dit zo is roept vragen op, want het betekent niet dat we kunnen zeggen: "Als je nu maar volhoudt, zul je in je leven alles ontvangen wat God heeft beloofd." Want dat is dus niet hoe het is. Al die velen waar de schrijver van de Hebreeënbrief aan heeft gedacht zijn uiteindelijk gestorven zonder de Messias geboren te zien worden of ze zijn gestorven zonder dat de wederkomst een feit is geworden. En hoevelen zijn er ons al voorgegaan waarvan we wisten dat ze de wederkomst van Jezus met een smachtend verlangen tegemoet zagen? En dan blijft de vraag over: Waarom?

 

Deze vraag is dezelfde vraag als naar het 'waarom' van de gebrokenheid, want ook die gebrokenheid gaat nog steeds door. Misschien dat we van de Hebreeënbrief ook wel moeten zeggen dat het de brief van het wachten en het geduld. De schrijver sluit namelijk dit hoofdstuk af door te zeggen dat al die mensen in dit hoofdstuk de vervullin niet hebben ontvangen vanwege ons! Na hen moesten nog mensen komen, zoals wij, die er ook nog bij moesten komen.

 

De vervulling van de complete belofte van de stad met fundamenten kon nog niet vervuld worden omdat jij en ik nog moesten leven. En misschien maken ook wij de wederkomst niet mee, maar laat je dat tot vreugde stemmen, want dat betekent dan dat we straks in de eeuwigheid met nog meer gelovigen zullen zijn om God groot te maken. Er zijn er die nu al leven die nog niet geloven en er worden er nog geboren, zij moeten er nog bijkomen en om wille van hen gaat de tijd van verwachten nog steeds door en is de verwachting, ook voor ons nog niet vervuld. Het is de tijd van Gods geduld en van Gods genade. De tijd waarin God Zijn werk in een verwachtende wereld nog aan het voltooien is in mensenlevens. En zo blijven ook wij nog verwachten, zolang God door wil gaan om Zijn bruiloftszaal straks helemaal vol te hebben. Geen plaats zal onbezet zijn, en zolang er nog plaats is, blijven wij in verwachting leven.

 

Gebed: Heer, wat een geduld hebt U, maar wat bent U ook bezig met een volmaakt plan om Uw hemel straks echt tot de laatste plaats vol te krijgen. En dank U wel dat ook ik erbij mag horen.

Verwachten - Al kost het de hoogste prijs

 

"Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis." (Hebreeën 11:356 en 36)

 

Is het leven in verwachting dan eigenlijk alleen maar een successtory? Je zou bijna het gevoel beginnen te krijgen als je al die namen langs gaat. Natuurlijk, het was voor niet iedereen makkelijk, maar uiteindelijk werd hun leven wel tot een succes. Het is misschien niet zo fijn om bespot te worden als je een boot bouwt, maar Noach werd daardoor wel gered, het misschien niet zo leuk om veertig jaar in de woestijn schapen te wijden, maar Mozes bracht daarna wel Israël bij de grens van het beloofde land. Natuurlijk kost leven met God iets, maar uiteindelijk lijkt het allemaal wel mooi af te lopen. En toch is het lang niet altijd een successtory naar aardse begrippen.

Verwachten - Zovelen


"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over  Gideon,  Barak,  Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten." (Hebreeën 11:32 en 33)

 

We stoppen maar met al die namen van mensen die in verwachting hebben geleefd. Verwachting van de Redder van de wereld, maar ook de verwachting naar een betere toekomst, verwachting naar een toekomst met God in volmaakte heerlijkheid. In allerlei omstandigheden hebben ze hun ogen gericht gehouden op Jezus. Ze zijn zich blijven vasthouden aan Gods beloften. De schrijver van de Hebreeënbrief stopt maar om al die voorbeelden nog uit te werken. Er zijn er zoveel.

Meer artikelen...

 1. Verwachten - Rachab
 2. Verwachten - Israël (2)
 3. Verwachten - Israël
 4. Verwachten - Mozes (3)
 5. Verwachten - Mozes (2)
 6. Verwachten - Mozes
 7. Verwachten - Ouders van Mozes
 8. Verwachting - Jozef
 9. Verwachten - Izak
 10. Verwachten - Abraham (3)
 11. Verwachten - In de verte
 12. Verwachten - Sara
 13. Verwachten - Abraham (2)
 14. Verwachten - Abraham
 15. Verwachten - Noach
 16. Verwachten - Henoch (2)
 17. Verwachten - Henoch
 18. Verwachten - Abel
 19. Verwachten
 20. Geestelijk vaderschap - Oprechte blijdschap
 21. Geestelijk vaderschap - Blijdschap na pijn
 22. Geestelijk vaderschap - Geen oordeel
 23. Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd
 24. Geestelijk vaderschap - Onvoorwaardelijke liefde
 25. Geestelijk vaderschap - Hoop houden
 26. Geestelijk vaderschap - Ruimte geven
 27. Spreuken - Vermaning en bestraffing
 28. Spreuken - Je bezit om God mee te vereren
 29. Spreuken - Gods inzicht is bepalend
 30. Spreuken - Wees trouw en vol goedheid
 31. Spreuken - Eeuwige toekomst
 32. Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen
 33. Spreuken - Ontvangen van wijsheid en kennis
 34. Spreuken - De Wijsheid spreekt
 35. Spreuken - Let op je keuzes
 36. Spreuken - Wijze woorden van ouders
 37. Spreuken - Vreze van de Heer als begin
 38. Wijze spreuken
 39. Vrouwen in de Bijbel - Lydia
 40. Vrouwen in de Bijbel - Safira
 41. Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw
 42. Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw
 43. Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster
 44. Vrouwen in de Bijbel - Martha
 45. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 46. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 47. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 48. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 49. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 50. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 51. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 52. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 53. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 54. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 55. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 56. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 57. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 58. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 59. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 60. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 61. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 62. Krachtige kerk (3)
 63. Krachtige kerk (2)
 64. Krachtige kerk (1)
 65. Naar een hoger niveau
 66. Ik geloof... dat de HEER regeert
 67. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 68. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 69. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 70. Ik geloof... in het Koninkrijk
 71. Ik geloof... in de kerk (3)
 72. Ik geloof... in de kerk (2)
 73. Ik geloof... in de kerk
 74. Ik geloof... in de Heilige Geest
 75. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 76. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 77. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 78. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 79. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 80. Ik geloof... in Jezus als Koning
 81. Ik geloof... in God als mens
 82. Ik geloof... in Gods genade
 83. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 84. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 85. Ik geloof... in God in meervoud
 86. Ik geloof... in God
 87. Ik geloof...
 88. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 89. Blokkades voor Gods kracht (2)
 90. Blokkades voor Gods kracht
 91. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 92. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 93. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 94. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 95. Onbarmhartige knecht - Schuld
 96. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 97. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 98. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 99. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 100. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 101. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 102. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 103. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 104. De strijd om jouw ziel
 105. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 106. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 107. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 108. Slechte landbouwers
 109. De heiligheid van God - Ons aanbod
 110. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 111. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 112. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 113. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 114. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 115. De heiligheid van God - Zo groots
 116. De heiligheid van God
 117. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 118. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 119. Filemon - En nu wij
 120. Filemon - Garantie
 121. Filemon - Gelijkwaardig
 122. Filemon - geconfronteerd
 123. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 124. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 125. Filemon
 126. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 127. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 128. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 129. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 130. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 131. Het land winnen voor Jezus - Angst
 132. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 133. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 134. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 135. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 136. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 137. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 138. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 139. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 140. Het land winnen voor Jezus
 141. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 142. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 143. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 144. Koninklijke bruiloft
 145. Psalm 139 - Kritiek
 146. Psalm 139 - Vijanden van God
 147. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 148. Psalm 139 - Overal is God
 149. Psalm 139 - Omgeven
 150. Psalm 139 - Aanbidding
 151. Kamperen met God (3)
 152. Kamperen met God (2)
 153. Kamperen met God
 154. Talenten - Twee uitkomsten
 155. Talenten - Van weinig naar veel
 156. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 157. Tien meiden - Talenten
 158. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 159. Tien meiden - Intentie
 160. Tien meiden - Waakzaamheid
 161. Ezra - Bekering
 162. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 163. Ezra - God alleen
 164. Ezra - Opbreken en gaan
 165. Ezra - Gevaar
 166. Ezra - Glorie
 167. Ezra - Onderwijs
 168. Ezra - Feest
 169. Ezra - Voorziening
 170. Ezra - Eerlijk
 171. Ezra - Bescherming
 172. Ezra - Profeten
 173. Ezra - Moedeloos
 174. Ezra - Angst
 175. Ezra - Infiltratie
 176. Ezra - Juichen
 177. Ezra - Fundament
 178. Ezra - Offeren
 179. Ezra - Eenparig
 180. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 181. Ezra - Gods trouw
 182. Gods droom - Blijven uitzien
 183. Gods droom - Ambassadeurs
 184. Gods droom - Opnieuw geboren
 185. Gods droom - Plan A
 186. Barmhartige Samaritaan (4)
 187. Barmhartige Samaritaan (3)
 188. Barmhartige Samaritaan (2)
 189. Barmhartige Samaritaan
 190. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 191. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 192. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 193. Gods stem verstaan - Getuig er van
 194. Gods stem verstaan - Doen en durven
 195. Gods stem verstaan - Beelden
 196. Gods stem verstaan
 197. Gideon - Toch afgoderij
 198. Gideon - Eerrovers
 199. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 200. Gideon - Onverwachte bevestiging
 201. Bergtoppen en dalen
 202. Gideon - Winnen zonder te vechten
 203. Gideon - Slechts 1%
 204. Gideon - Tegen wordt voor
 205. Gideon - Vaders voorstel
 206. Gideon - Afgoden moeten eraan
 207. Gideon - God komt met vrede
 208. Gideon - Een teken gevraagd
 209. Gideon - Gewoon gaan
 210. Gideon - Sterke held
 211. Gideon - Op de vlucht
 212. Durven gaan in geloof (5)
 213. Durven gaan in geloof (4)
 214. Durven gaan in geloof (3)
 215. Durven gaan in geloof (2)
 216. Durven gaan in geloof
 217. Meer van de Geest
 218. Het diepe doel van Pinksteren
 219. Jezus als Overwinnaar (2)
 220. Jezus als Overwinnaar
 221. Wachten op de HEER
 222. Wachten op meer van God
 223. We zijn niet verweesd (4)
 224. We zijn niet verweesd (3)
 225. We zijn niet verweesd (2)
 226. We zijn niet verweesd
 227. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 228. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 229. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 230. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 231. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 232. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 233. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 234. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 235. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 236. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 237. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 238. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 239. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 240. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 241. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 242. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 243. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 244. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 245. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 246. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 247. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 248. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 249. Passie of passief
 250. Sleutels van de dood (II)
 251. Sleutels van de dood
 252. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 253. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 254. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 255. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 256. Thomas - Tekenen om te geloven
 257. Thomas - Heer en God
 258. Thomas - Wees gelovig!
 259. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 260. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 261. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 262. Opstanding - Verschillende lichamen
 263. Opstanding - Geen vijand meer over
 264. Opstanding - De dood overwonnen
 265. Opstanding - Opstanding als fundament
 266. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 267. Pasen - Het graf is open voor ons
 268. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 269. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 270. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 271. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 272. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 273. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 274. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 275. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 276. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 277. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 278. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 279. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 280. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 281. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 282. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 283. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 284. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 285. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 286. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 287. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 288. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 289. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 290. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 291. Jakobus - oproep om te redden
 292. Jakobus - genezing door belijden
 293. Jakobus - volharding in geloof
 294. Jakobus - heb geduld
 295. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 296. Jakobus - oordeel niet
 297. Jakobus - weersta satan
 298. Jakobus - toets je gebed
 299. Jakobus - wijsheid van boven
 300. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 301. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 302. Jakobus - woorden hebben kracht
 303. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 304. Jakobus - levend geloof
 305. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 306. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 307. Jakobus - daden van geloof
 308. Jakobus - horen en doen
 309. Jakobus - luisteren op drie manieren
 310. Jakobus - leven tegenover dood
 311. Jakobus - gevaar van begeerte
 312. Jakobus - op weg naar de kroon
 313. Jakobus - hoog door nederigheid
 314. Jakobus - het gevaar van twijfel
 315. Jakobus - volharding door verzoeking
 316. Jakobus - vreugde in verzoeking
 317. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 318. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 319. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 320. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 321. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 322. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 323. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 324. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 325. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 326. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 327. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 328. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 329. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 330. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 331. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 332. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 333. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 334. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 335. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 336. Man of vrouw naar Gods hart
 337. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 338. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 339. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 340. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 341. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 342. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 343. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 344. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 345. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 346. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 347. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 348. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 349. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 350. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 351. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 352. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 353. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 354. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom