Vrede of zwaard (5)

 

"Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft." (Mattheüs 10:40)

 

Het jaar is bijna voorbij. Alleen deze dag nog. Een jaar waarin we veel hebben mogen leren. Een jaar ook waarin God grote dingen heeft gedaan. Maar ook een jaar van leren, van bijgeschaafd worden. Een jaar waarin je misschien ook wel moet zeggen: God moest mij echt dingen afleren. Vooral ook van die onhebbelijkheden in mijn karakter. En soms vraag je je wel eens af waarom het soms zo lastig is om meer op Jezus te gaan lijken? Waarom je soms, als je vijandschap tegenkomt, je gelijk in de aanval dreigt te gaan, of in de verdediging. Misschien heeft het ook wel alles te maken met de tekst van deze dag.

Vrede of zwaard (4)

 

"Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden." (Mattheüs 10:39)

 

Uiteindelijk is het allemaal voor je gevoel soms de tegengestelde wereld. Je eerste reactie is vaak om je leven, je relaties, je situatie te redden. Je zou gewoon eens moeten kijken wat er gebeurt op het moment dat er ineens iets gebeurd waardoor er iets dreigt mis te gaan. Hoe reageer je dan? Die reactie, die zo menselijk is, is heel vaak ook de reactie die heel erg is gericht om jezelf te redden. Eigenlijk is dat wat Jezus bedoelt met deze woorden.

Vrede of zwaard (3)

 

"Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard." (Mattheüs 10:37 en 38)

 

Jezus is gekomen met vrede, maar het brengt tweedracht en het zwaard voort. Het is duidelijk dat dit niet ligt aan Jezus en aan Zijn boodschap en als het goed is ligt dat ook niet aan jouw houding als gelovige. Want wij hebben onze vijanden lief. Of in ieder geval, zo zou het moeten zijn. Maar betekent het dan ook dat je niet van je ouders mag houden en van je kinderen? De woorden van de tekst van deze dag klinken toch wel heel kort door de bocht? Wie vader of moeder liefheeft boven Jezus, die is voor Jezus zonder waarde. Is het zo kort door de bocht?

Vrede of zwaard (2)

 

"Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn." (Mattheüs 10:35 en 36)

 

Er zijn mensen die de Bijbel lezen en dit soort teksten zien staan en er dan gelijk van maken dat het Christendom een haatreligie is. Dit soort teksten worden dan uit het verband getrokken en in de media gebruikt om aan te tonen dat geloven in Jezus tot haat en verdeeldheid aanzet. Misschien dat we daarom deze teksten ook vaak maar een beetje laten voor wat het is. Maar juist als gelovige is het wel belangrijk om deze teksten tot je te laten doordringen.

Vrede of zwaard (1)

 

"Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Mattheüs 10:34)

 

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. We hebben net de Kerstdagen achter de rug en tijdens die dagen zijn er telkens allemaal oproepen voor vrede in deze wereld. Oorlogen moeten twee dagen stoppen en er moet een vrede zijn omdat Jezus geboren is en we dat gedenken. Juist op de Kerstdagen doet iedereen er van alles aan om vrede met elkaar te hebben. Plotseling worden er vlak voor Kerst dingen uitgerpaat, want met Kerst moet het toch echt vrede zijn. Des te schokkender zijn de woorden van Jezus dan, Die Zelf zegt dat Hij helemaal niet gekomen is om vrede te brengen. 

Kerst zonder franje (3)

 

"En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe." (Lukas 2:16)

 

Maria zal ongetwijfeld van Jozef ook een soort bed van stro hebben gekregen na de bevalling. Het is goed om te beseffen dat Maria op dit moment een gewone bevalling achter de rug heeft, met alle emoties die daar bij horen. Maar door alle omstandigheden zal er voor emotie niet veel ruimte zijn geweest. Zou er tijd zijn geweest voor Maria om net als iedere moeder, haar net geboren Zoon vol tederheid te bekijken? Of draaide alles om overleven in die stal. En ondertussen heeft de hemel niet stilgezeten. Jozef en MAria hebben er niets van meegekregen, maar in het veld van Bethlehem was er wel degelijk wat gebeurd.

Kerst zonder franje (2)

 

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

 

En dan heb je een plek gevonden, terwijl de weeën bij Maria ondertussen doorzetten. Een plek, maar wat voor een plek. En stal met een voerbak. Of er dieren waren op dat moment weten we niet, of het een stal onder een huis was weten we niet of een plek ergens in het veld van Bethlehem. Het maakt ook helemaal niet uit. Elk comfort ontbreekt, geen hygiënne, geen veilige plek. Er is niets. En daar, midden in de troosteloosheid van deze stal, brengt Maria, Jezus ter wereld. Gods Zoon, God Zelf!

 

Kerst zonder franje

 

"Ook Jozes ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was." (Lukas 2:4 en 5)

 

Het lijken allemaal van die hele bekende woorden rond Kerst. Het is allemaal zo lief en zo vredig, Jezus geboren in een voerbak met stro. Het is zo lief, tenminste, dat hebben wij er van gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo goed tegen kan dat het allemaal zo lief moet lijken. Sterker nog, als je echt tijd neemt om te voelen hoe het was, toen Jezus geboren werd, dan krijg je zelfs kriebels als de overbekende geloofsbelijdenis wordt gelezen met de woorden: "Die geleden heeft onder Pontius Pilatus". Er hoort namelijk na het woordje 'geleden' een komma. Jezus heeft geleden, zijn hele leven lang! En hoe dieper je je verdiept in de details, hoe meer je voelt wat Jezus voor je deed. Als je echt verliefd wilt worden op Jezus, dan moet je de details van Zijn leven willen lezen!

Verwachten - Nog steeds

 

"En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen." (Hebreeën 11:39 en 40)

 

Ga jij de vervulling van Gods beloften, in jouw tijd op aarde meemaken? Die vraag is misschien best wel wat apart, maar het is wel de vraag waar ook alle gelovigen die voor ons zijn geweest, mee te worstelen hebben gekregen. Want als je die hele lijst met namen, maar ook die hele lijst met gelovigen die hun belijdenis met hun leven hebben moeten betalen bekijkt, kom je tot ene schokkende conclusie: Ze hebben in verwachting geleefd en gehoopt op de vervulling van Gods belofte, hetzij met betrekking op de komst van de Messias of met betrekking op de komst van Jezus voor de tweede keer, maar ze hebben het niet meegemaakt. Ze zijn gestorven, soms omgekomen in verwachting, maar zonder vervulling.

 

Dat dit zo is roept vragen op, want het betekent niet dat we kunnen zeggen: "Als je nu maar volhoudt, zul je in je leven alles ontvangen wat God heeft beloofd." Want dat is dus niet hoe het is. Al die velen waar de schrijver van de Hebreeënbrief aan heeft gedacht zijn uiteindelijk gestorven zonder de Messias geboren te zien worden of ze zijn gestorven zonder dat de wederkomst een feit is geworden. En hoevelen zijn er ons al voorgegaan waarvan we wisten dat ze de wederkomst van Jezus met een smachtend verlangen tegemoet zagen? En dan blijft de vraag over: Waarom?

 

Deze vraag is dezelfde vraag als naar het 'waarom' van de gebrokenheid, want ook die gebrokenheid gaat nog steeds door. Misschien dat we van de Hebreeënbrief ook wel moeten zeggen dat het de brief van het wachten en het geduld. De schrijver sluit namelijk dit hoofdstuk af door te zeggen dat al die mensen in dit hoofdstuk de vervullin niet hebben ontvangen vanwege ons! Na hen moesten nog mensen komen, zoals wij, die er ook nog bij moesten komen.

 

De vervulling van de complete belofte van de stad met fundamenten kon nog niet vervuld worden omdat jij en ik nog moesten leven. En misschien maken ook wij de wederkomst niet mee, maar laat je dat tot vreugde stemmen, want dat betekent dan dat we straks in de eeuwigheid met nog meer gelovigen zullen zijn om God groot te maken. Er zijn er die nu al leven die nog niet geloven en er worden er nog geboren, zij moeten er nog bijkomen en om wille van hen gaat de tijd van verwachten nog steeds door en is de verwachting, ook voor ons nog niet vervuld. Het is de tijd van Gods geduld en van Gods genade. De tijd waarin God Zijn werk in een verwachtende wereld nog aan het voltooien is in mensenlevens. En zo blijven ook wij nog verwachten, zolang God door wil gaan om Zijn bruiloftszaal straks helemaal vol te hebben. Geen plaats zal onbezet zijn, en zolang er nog plaats is, blijven wij in verwachting leven.

 

Gebed: Heer, wat een geduld hebt U, maar wat bent U ook bezig met een volmaakt plan om Uw hemel straks echt tot de laatste plaats vol te krijgen. En dank U wel dat ook ik erbij mag horen.

Verwachten - Al kost het de hoogste prijs

 

"Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis." (Hebreeën 11:356 en 36)

 

Is het leven in verwachting dan eigenlijk alleen maar een successtory? Je zou bijna het gevoel beginnen te krijgen als je al die namen langs gaat. Natuurlijk, het was voor niet iedereen makkelijk, maar uiteindelijk werd hun leven wel tot een succes. Het is misschien niet zo fijn om bespot te worden als je een boot bouwt, maar Noach werd daardoor wel gered, het misschien niet zo leuk om veertig jaar in de woestijn schapen te wijden, maar Mozes bracht daarna wel Israël bij de grens van het beloofde land. Natuurlijk kost leven met God iets, maar uiteindelijk lijkt het allemaal wel mooi af te lopen. En toch is het lang niet altijd een successtory naar aardse begrippen.

Verwachten - Zovelen


"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over  Gideon,  Barak,  Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten." (Hebreeën 11:32 en 33)

 

We stoppen maar met al die namen van mensen die in verwachting hebben geleefd. Verwachting van de Redder van de wereld, maar ook de verwachting naar een betere toekomst, verwachting naar een toekomst met God in volmaakte heerlijkheid. In allerlei omstandigheden hebben ze hun ogen gericht gehouden op Jezus. Ze zijn zich blijven vasthouden aan Gods beloften. De schrijver van de Hebreeënbrief stopt maar om al die voorbeelden nog uit te werken. Er zijn er zoveel.

Meer artikelen...

 1. Verwachten - Rachab
 2. Verwachten - Israël (2)
 3. Verwachten - Israël
 4. Verwachten - Mozes (3)
 5. Verwachten - Mozes (2)
 6. Verwachten - Mozes
 7. Verwachten - Ouders van Mozes
 8. Verwachting - Jozef
 9. Verwachten - Izak
 10. Verwachten - Abraham (3)
 11. Verwachten - In de verte
 12. Verwachten - Sara
 13. Verwachten - Abraham (2)
 14. Verwachten - Abraham
 15. Verwachten - Noach
 16. Verwachten - Henoch (2)
 17. Verwachten - Henoch
 18. Verwachten - Abel
 19. Verwachten
 20. Geestelijk vaderschap - Oprechte blijdschap
 21. Geestelijk vaderschap - Blijdschap na pijn
 22. Geestelijk vaderschap - Geen oordeel
 23. Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd
 24. Geestelijk vaderschap - Onvoorwaardelijke liefde
 25. Geestelijk vaderschap - Hoop houden
 26. Geestelijk vaderschap - Ruimte geven
 27. Spreuken - Vermaning en bestraffing
 28. Spreuken - Je bezit om God mee te vereren
 29. Spreuken - Gods inzicht is bepalend
 30. Spreuken - Wees trouw en vol goedheid
 31. Spreuken - Eeuwige toekomst
 32. Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen
 33. Spreuken - Ontvangen van wijsheid en kennis
 34. Spreuken - De Wijsheid spreekt
 35. Spreuken - Let op je keuzes
 36. Spreuken - Wijze woorden van ouders
 37. Spreuken - Vreze van de Heer als begin
 38. Wijze spreuken
 39. Vrouwen in de Bijbel - Lydia
 40. Vrouwen in de Bijbel - Safira
 41. Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw
 42. Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw
 43. Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster
 44. Vrouwen in de Bijbel - Martha
 45. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 46. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 47. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 48. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 49. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 50. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 51. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 52. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 53. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 54. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 55. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 56. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 57. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 58. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 59. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 60. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 61. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 62. Krachtige kerk (3)
 63. Krachtige kerk (2)
 64. Krachtige kerk (1)
 65. Naar een hoger niveau
 66. Ik geloof... dat de HEER regeert
 67. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 68. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 69. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 70. Ik geloof... in het Koninkrijk
 71. Ik geloof... in de kerk (3)
 72. Ik geloof... in de kerk (2)
 73. Ik geloof... in de kerk
 74. Ik geloof... in de Heilige Geest
 75. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 76. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 77. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 78. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 79. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 80. Ik geloof... in Jezus als Koning
 81. Ik geloof... in God als mens
 82. Ik geloof... in Gods genade
 83. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 84. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 85. Ik geloof... in God in meervoud
 86. Ik geloof... in God
 87. Ik geloof...
 88. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 89. Blokkades voor Gods kracht (2)
 90. Blokkades voor Gods kracht
 91. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 92. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 93. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 94. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 95. Onbarmhartige knecht - Schuld
 96. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 97. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 98. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 99. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 100. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 101. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 102. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 103. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 104. De strijd om jouw ziel
 105. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 106. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 107. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 108. Slechte landbouwers
 109. De heiligheid van God - Ons aanbod
 110. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 111. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 112. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 113. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 114. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 115. De heiligheid van God - Zo groots
 116. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 117. De heiligheid van God
 118. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 119. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 120. Filemon - En nu wij
 121. Filemon - Garantie
 122. Filemon - Gelijkwaardig
 123. Filemon - geconfronteerd
 124. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 125. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 126. Filemon
 127. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 128. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 129. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 130. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 131. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 132. Het land winnen voor Jezus - Angst
 133. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 134. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 135. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 136. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 137. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 138. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 139. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 140. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 141. Het land winnen voor Jezus
 142. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 143. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 144. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 145. Koninklijke bruiloft
 146. Psalm 139 - Kritiek
 147. Psalm 139 - Vijanden van God
 148. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 149. Psalm 139 - Overal is God
 150. Psalm 139 - Omgeven
 151. Psalm 139 - Aanbidding
 152. Kamperen met God (3)
 153. Kamperen met God (2)
 154. Kamperen met God
 155. Talenten - Twee uitkomsten
 156. Talenten - Van weinig naar veel
 157. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 158. Tien meiden - Talenten
 159. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 160. Tien meiden - Intentie
 161. Tien meiden - Waakzaamheid
 162. Ezra - Bekering
 163. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 164. Ezra - God alleen
 165. Ezra - Opbreken en gaan
 166. Ezra - Gevaar
 167. Ezra - Glorie
 168. Ezra - Onderwijs
 169. Ezra - Feest
 170. Ezra - Voorziening
 171. Ezra - Eerlijk
 172. Ezra - Bescherming
 173. Ezra - Profeten
 174. Ezra - Moedeloos
 175. Ezra - Angst
 176. Ezra - Infiltratie
 177. Ezra - Juichen
 178. Ezra - Fundament
 179. Ezra - Offeren
 180. Ezra - Eenparig
 181. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 182. Ezra - Gods trouw
 183. Gods droom - Blijven uitzien
 184. Gods droom - Ambassadeurs
 185. Gods droom - Opnieuw geboren
 186. Gods droom - Plan A
 187. Barmhartige Samaritaan (4)
 188. Barmhartige Samaritaan (3)
 189. Barmhartige Samaritaan (2)
 190. Barmhartige Samaritaan
 191. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 192. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 193. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 194. Gods stem verstaan - Getuig er van
 195. Gods stem verstaan - Doen en durven
 196. Gods stem verstaan - Beelden
 197. Gods stem verstaan
 198. Gideon - Toch afgoderij
 199. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 200. Gideon - Eerrovers
 201. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 202. Gideon - Onverwachte bevestiging
 203. Bergtoppen en dalen
 204. Gideon - Winnen zonder te vechten
 205. Gideon - Slechts 1%
 206. Gideon - Tegen wordt voor
 207. Gideon - Vaders voorstel
 208. Gideon - Afgoden moeten eraan
 209. Gideon - God komt met vrede
 210. Gideon - Een teken gevraagd
 211. Gideon - Gewoon gaan
 212. Gideon - Sterke held
 213. Gideon - Op de vlucht
 214. Durven gaan in geloof (5)
 215. Durven gaan in geloof (4)
 216. Durven gaan in geloof (3)
 217. Durven gaan in geloof (2)
 218. Durven gaan in geloof
 219. Meer van de Geest
 220. Het diepe doel van Pinksteren
 221. Jezus als Overwinnaar (2)
 222. Jezus als Overwinnaar
 223. Wachten op de HEER
 224. Wachten op meer van God
 225. We zijn niet verweesd (4)
 226. We zijn niet verweesd (3)
 227. We zijn niet verweesd (2)
 228. We zijn niet verweesd
 229. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 230. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 231. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 232. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 233. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 234. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 235. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 236. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 237. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 238. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 239. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 240. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 241. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 242. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 243. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 244. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 245. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 246. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 247. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 248. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 249. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 250. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 251. Passie of passief
 252. Sleutels van de dood (II)
 253. Sleutels van de dood
 254. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 255. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 256. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 257. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 258. Thomas - Tekenen om te geloven
 259. Thomas - Heer en God
 260. Thomas - Wees gelovig!
 261. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 262. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 263. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 264. Opstanding - Verschillende lichamen
 265. Opstanding - Geen vijand meer over
 266. Opstanding - De dood overwonnen
 267. Opstanding - Opstanding als fundament
 268. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 269. Pasen - Het graf is open voor ons
 270. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 271. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 272. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 273. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 274. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 275. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 276. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 277. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 278. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 279. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 280. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 281. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 282. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 283. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 284. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 285. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 286. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 287. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 288. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 289. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 290. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 291. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 292. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 293. Jakobus - oproep om te redden
 294. Jakobus - genezing door belijden
 295. Jakobus - volharding in geloof
 296. Jakobus - heb geduld
 297. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 298. Jakobus - oordeel niet
 299. Jakobus - weersta satan
 300. Jakobus - toets je gebed
 301. Jakobus - wijsheid van boven
 302. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 303. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 304. Jakobus - woorden hebben kracht
 305. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 306. Jakobus - levend geloof
 307. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 308. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 309. Jakobus - daden van geloof
 310. Jakobus - horen en doen
 311. Jakobus - luisteren op drie manieren
 312. Jakobus - leven tegenover dood
 313. Jakobus - gevaar van begeerte
 314. Jakobus - op weg naar de kroon
 315. Jakobus - hoog door nederigheid
 316. Jakobus - het gevaar van twijfel
 317. Jakobus - volharding door verzoeking
 318. Jakobus - vreugde in verzoeking
 319. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 320. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 321. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 322. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 323. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 324. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 325. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 326. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 327. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 328. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 329. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 330. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 331. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 332. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 333. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 334. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 335. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 336. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 337. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 338. Man of vrouw naar Gods hart
 339. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 340. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 341. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 342. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 343. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 344. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 345. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 346. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 347. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 348. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 349. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 350. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 351. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 352. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 353. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 354. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 355. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 356. Nieuwjaar

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Quote

God zegen over jouw plannen vragen is geen garantie voor zegen. God plan zoeken voor jouw leven is een garantie voor zegen.

Bijbelgedeelte 'Elke dag 5 minuten met God'

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 13

 

1 Maar de Israëlieten  deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. Daarom gaf de HEERE hen over in de hand van de Filistijnen, veertig jaar lang.
2 En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard.
3 Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren.
4 Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen  wijn of sterkedrank drinkt, en eet niets onreins.
5 Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren.  En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.
6 Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: Een Man Gods kwam bij mij en Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een Engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg Hem niet waar Hij vandaan kwam, en Hij heeft mij Zijn Naam niet verteld. 
7 Maar Hij zei tegen mij: Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Welnu, drink geen wijn of sterkedrank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als nazireeër aan God gewijd zijn.
8 Daarop bad Manoach de HEERE vurig en zei: Ach, Heere, laat de Man Gods Die U gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toe komen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden, moeten doen.
9 En God verhoorde de stem van Manoach, en de Engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man Manoach niet bij haar was.
10 Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij zei tegen hem: Zie, de Man Die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen.
11 Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij die Man en zei tegen Hem: Bent U de Man Die tot deze vrouw gesproken heeft? En Hij zei: Ik ben het.
12 Toen zei Manoach: Welnu, laten Uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn, en wat zijn werk?
13 En de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Voor alles wat Ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn.
14 Zij mag niets eten wat van de wijnstok  afkomstig is. Wijn en sterkedrank mag zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat Ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen.
15 Toen zei Manoach tegen de Engel van de HEERE: Laat ons U toch hier doen blijven en een geitenbokje voor U bereiden.
16 Maar de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Ook al doet u Mij hier blijven, Ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de HEERE offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een Engel van de HEERE was.
17 En Manoach zei tegen de Engel van de HEERE: Wat is Uw Naam? Dan kunnen wij U eren, wanneer Uw woord uitkomt.
18 Maar de Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers  wonderlijk!
19 Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer, en offerde dit op de rots aan de HEERE. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de Engel iets wonderlijks.
20 Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de Engel van de HEERE opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde.
21 En de Engel van de HEERE verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een Engel van de HEERE was geweest.
22 En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker  sterven, want wij hebben God gezien.
23 Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de HEERE behaagd had ons te doden, had Hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen.
24 Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam  Simson. Het jongetje werd groot en de HEERE zegende hem.
25 En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol.

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom