Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan

 

“Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde.” (Lukas 22:3)

 

Hoe veilig ben je als je in de kring van Jezus thuishoort? Daar ben je helemaal niet veilig, dat blijkt wel bij Judas. Het is echt niet zo dat als je voor de vorm een christen bent, dat dit veiligheid geeft. Overigens, zei Jezus zelfs tegen Petrus: “Ga achter mij, satan.” Dus als het over satan en zijn invloed gaat, is er heel veel gevaar, ook als je echt een gelovige van Jezus bent. Ook echte discipelen zijn het doelwit van satan. Maar hier, bij Judas, ligt het wel anders. Judas was uiterlijk een discipel, maar vanbinnen niet.

Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte

 

“Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar ’s nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. En al het volk kwam ’s morgens vroeg naar Hem toe in de tempel om Hem te horen.” (Lukas 21:37 en 38)

 

De laatste dagen van Jezus zijn ingegaan, maar laat duidelijk zijn dat Jezus niet bepaalt stilzit. Het lijkt er eerder op dat Hij er alles aan doet om Zijn onderwijs nog zoveel mogelijk te brengen. De tempel wordt in die laatste dagen de belangrijkste plaats. We weten niet wat Hij daar heeft verkondigd, maar wat wel duidelijk is, is dat er plotseling een moment komt dat de schriftgeleerden er ineens helemaal klaar mee zijn en plotseling wordt er door hen een besluit genomen dat Jezus uit de weg geruimd moet worden.

Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken

 

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)

 

Het moment dat Jezus zal terugkomen zal plaatsvinden. Het is niet de vraag of Jezus terugkomt, maar alleen nog wanneer Jezus terugkomt. En de opdracht is om daarop voorbereid te zijn. Niet om angstig te zijn, maar wel om er klaar voor te zijn. Het is belangrijk dat we onze focus daarom houden op Jezus. En met dat je hierover nadenkt is het ook wel heel lastig om er zo mee bezig te zijn dat het een soort uitvlucht uit deze wereld wordt. Dat is niet de bedoeling, maar tegelijk is het ook belangrijk om wel klaar te staan als Jezus komt.

Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop

 

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28)

 

Wat doen woorden van Jezus die gaan over het einde van de tijd bij jou? Wat maakt dat er veel mensen zijn die hele studies kunnen maken over de eindtijd en wat is daar dan het doel van? Waarom zou je de wederkomst van Jezus willen berekenen? Natuurlijk, dat is onmogelijk, maar welke gedachten zitten er achter eindtijdgedachten? Als dit is vanwege de angst voor wat komen gaat, dan is het niet wat Jezus er mee wil bereiken als Hij hierover een aantal aanwijzingen geeft.

Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem

 

“En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” (Lukas 21:24)

 

Als er ene stad is op de wereld waar altijd strijd om is, dan is het Jeruzalem. Nooit lijkt er vrede te kunnen komen in Jeruzalem. Wat men ook probeert te doen, Jeruzalem is een stad van verdeeldheid en oorlog, van strijd en ellende. De woorden die Jezus hier spreekt zijn geen woorden die alleen met de verwoesting van Jeruzalem te maken hebben in het jaar 70. Het oordeel over Jeruzalem gaat nog steeds door.

Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding

 

"En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen." (Lukas 21:17-19)

 

Waardoor heb jij je redding ontvangen? Natuurlijk kun je heel snel zeggen: “Door het werk van Jezus en door mijn geloof”. Daar kan ik dan natuurlijk niet veel tegenin brengen, maar toch wil ik je vragen om iets dieper te denken, omdat je een stukje besef nodig hebt om de tekst van vandaag te kunnen begrijpen. Jezus ging de weg voor jou, dat is helemaal waar, maar met dat we nu al meer dan twee weken met Jezus meelopen richting het kruis, hebben we ook gezien dat dit een weg is die zwaar is.

Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping

 

“En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen niet achterna.” (Lukas 21:8)

 

Wat gaan we nog meemaken voordat het einde van de wereld komt?Jezus vindt dat dus belangrijk dat iedereen dat zal weten. Jezus, Die op weg is naar het kruis, weet dat Hij straks door velen niet meer gezien zal worden. Dus iedereen moet weten waar ze aan toe zijn. Tegelijk hebben deze woorden al voor veel verwarring gezorgd, terwijl ik vaak denk: Wat een moeite om deze woorden van Jezus te begrijpen.

Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt

 

“Wat betreft waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.” (Lukas 21:6)

 

Breekt God kerken af, die vraag zou ineens bij je kunnen opkomen als je doorleest in Lukas. Het gesprek van Jezus krijgt namelijk ineens een totaal andere wending. Ineens gaat het over het einde van de wereld. En de eerste indruk van het gedeelte is dat het niet helemaal klopt. De verwoesting van de tempel en de wederkomst lijkt bijna gelijk te zijn. Of daar ging men blijkbaar vanuit. Toch blijft in de eerste plaats de vraag staan of God kerken zou kunnen afbreken.

Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste

 

“En Hij zei: Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft.” (Lukas 21:3)

 

Wie tellen er in het Koninkrijk van God nu echt mee? Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk met totaal andere structuren. In het Koninkrijk van God is de minste de grootste en de grootste de minste. Het is met het Koninkrijk van God net als met een dubbele regenboog, dat is precies tegenovergesteld aan de rest van de wereld. Bij Jezus tellen degenen mee die echt alles voor Hem overhebben.

Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig

 

“Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op de begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.” (Lukas 20:46 en 47)

 

Weet je waar je voor op je hoede moet zijn, volgens Jezus? Voor de schriftgeleerden. Daar moet je voor oppassen, want ze maken zich druk om dat waar ze zich niet druk over zouden moeten maken. Sterker nog, ze maken zich druk om zichzelf. Ze verheffen zichzelf vanwege de functie die zij hebben. En dat doen ze op een vervelende manier.

Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer

 

“David dan noemt Hem zijn Heere en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?” (Lukas 20:44)

 

Ineens ontstaat er een bijzonder gedeelte in dit hoofdstuk. Ineens worden door Jezus de rollen omgedraaid en begint Jezus ineens over iets totaal anders. Of in ieder geval daar lijkt het wel op. In plaats dat Jezus telkens ter verantwoording wordt geroepen, gaat nu Jezus de vragen stellen. Jezus is nu degene die de leiding neemt. Dat doet Hij op een opmerkelijke manier. Hij gaat vragen stellen over de Zoon van David, Die ook door David Zijn Heer wordt genoemd.

 

Jezus grijpt terug op Psalm 110. Nu was het voor de Joden niet vreemd dat Jezus een Psalm uitlegt vanuit de Messiasverwachting. De Joden lazen heel veel psalmen vanuit de Messiasverwachting, dus dat was niet zo vreemd. Tegelijk vraag je je wel af waar Jezus nu eigenlijk heen wil. Hij noemt Zichzelf eigenlijk nooit de Messias, maar toch begint Hij er wel over.

 

Het waarom zit in dat wat er om Hem heen gebeurt. Jezus werd door velen namelijk wel als de Messias gezien. De situatie met de Saduceeën is eigenlijk een onderbreking van wat er zich afspeelde. Even ging het niet om Jezus Die Jeruzalem binnenkomt en door een groot deel van het volk als de nieuwe David wordt gezien. Maar wat een kortzichtigheid. Waren ze Genesis 3 dan helemaal vergeten? Daar is toch duidelijk dat de Messias ook de redder van de wereld zou zijn?

 

Op de ene of andere manier waren de Joden blijven denken vanuit David en de belofte dat er een zoon van David voor eeuwig op de troon zou komen te zitten. Maar ze begrepen er niets van. Het gaat niet om de aardse Jezus, het gaat om Jezus, de Zoon van God. Het gaat niet om ons tijdelijke geluk, maar het gaat om Jezus als letterlijk de eeuwige Koning! Zijn Koningschap zal geen einde hebben. Jezus wil alleen maar zeggen dat Hij de Heer is die meer is dan elk nageslacht van David zou kunnen zijn.

 

David heeft het namelijk wel over zijn Zoon, in Psalm 110, maar ook over zijn Heer die aan de rechterkant van de HEER zal zitten, tot elke vijand verslagen is. David laat in Psalm 110 al zien dat het niet om een gelijkwaardige zoon gaat. Het gaat niet om iemand die na David zou komen die gelijk is in macht op aarde, maar het gaat over Iemand Die meer is dan David. Het gaat om de echte Kurios, de echte Heer!

 

Als je Jezus ziet als degene die op een aardse manier er voor jou wil zijn, dan ga je voorbij aan Wie Jezus echt is! Hij is Koning en Heer en Hij is de Allerhoogste. Hij gaat David ver te boven en tegelijk is daarmee zeker dat Jezus het echte Koningschap tot in eeuwigheid zal opnemen! Wat een beperkte koning zagen ze in Jezus. Alsof Jezus alleen een aardse koning zou zijn, maar Jezus is de Almachtige en Allerhoogste en de Koning van de koningen. Dat is de Messias, zegt Jezus. En daarmee zegt Hij: “Dat ben Ik”. En welke macht heeft er dan nog iets over ons te zeggen als we leven onder deze Jezus! Hij is onze Koning.

 

Gebed: Heer, ik aanbid U als mijn Koning en mijn God. U bent de Allerhoogste en meer dan David, U bent mijn Redder, maar ook mijn eeuwige Koning.

Meer artikelen...

 1. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 2. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 3. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 4. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 5. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 6. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 7. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 8. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 9. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 10. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 11. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 12. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 13. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 14. Simson - Nieuwe toewijding
 15. Simson - Roepen in de nood
 16. Simson - Nog meer wraak
 17. Simson - Wraak
 18. Simson - Gods kracht
 19. Simson - Gods tijd
 20. Simson - Geboren
 21. Simson - God zien en leven
 22. Simson - Nazireeër
 23. Simson
 24. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 25. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 26. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 27. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 28. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 29. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 30. Timotheüs - Strijd van het geloof
 31. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 32. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 33. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 34. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 35. Timotheüs - Jonge weduwen
 36. Timotheüs - Bediening van weduwen
 37. Timotheüs - Weduwen
 38. Timotheüs - Op elkaars schouders
 39. Timotheüs - Acht op jezelf
 40. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 41. Timotheüs - Smaad en spot
 42. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 43. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 44. Alles is mogelijk!
 45. Timotheüs - Gevaar van afval
 46. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 47. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 48. Timotheüs - Ambt en gezin
 49. Timotheüs - Diakenen
 50. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 51. Timotheüs - Onberispelijk
 52. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 53. Timotheüs - Ambt van opziener
 54. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 55. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 56. Timotheüs - Houding van vrouwen
 57. Timotheüs - Gebedshouding
 58. Timotheüs - Paulus' gezag
 59. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 60. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 61. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 62. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 63. Timotheüs - Iedereen is te redden
 64. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 65. Timotheüs - Doel van de wet
 66. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 67. Timotheüs - Loslaten
 68. Timotheüs - Zoon in het geloof
 69. Wie zeg jij dat Jezus is
 70. Het loon dat jij meebrengt
 71. Een nieuw jaar zonder zorgen

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Quote

God zegen over jouw plannen vragen is geen garantie voor zegen. God plan zoeken voor jouw leven is een garantie voor zegen.

Bijbelgedeelte 'Elke dag 5 minuten met God'

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Lukas 21:34-38

 

​34  Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.
35  Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.
36  Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.
37  Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet.
38 En al het volk kwam 's morgens vroeg naar Hem toe in de tempel om Hem te horen.

 

 

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom