Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.

Kroon op het werk: Jezus is opgestaan

 

 

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening van het graf weg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

Hoe zou Pilatus de dagen hebben doorgebracht na de nogal beladen veroordeling van Jezus? Het was best wel heel apart dat er nog voor de avond op vrijdag voorbij was er een volgeling van Jezus was verschenen die gevraagd had om het lichaam van Jezus. Overigens, dat Jezus al zo snel was gestorven, moet voor Pilatus ook wel opmerkelijk zijn geweest. Zou Pilatus vervolgens rustig zijn gaan slapen, zonder gedachten? En al die overpriesters en Schriftgeleerden, zou er niemand geweest zijn die na die rumoerige dag gedacht heeft: “Stel dat Die Jezus echt Gods Zoon was.” De profetieën logen er immers niet om.

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.

In de stilte...

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

De komende tijd wil ik je graag even meenemen in de stilte met God. Stilte op een manier waardoor je onder de indruk mag komen van God en van Zijn aanwezigheid. Stilte kan de afwezigheid van God zijn, maar stilte is juist ook vaak de verwondering voor God. Het is opmerkelijk als Elia in de woestijn zit, niet omdat hij daar naartoe moest, maar omdat hij daar een potje depressief zit te zijn omdat hij ineens meer tegenstand van Izebel en Achab kreeg dan hij dacht, en dat God voorbijkomt, dat God niet in het vuur is, niet in de storm, niet in al het kabaal, maar in de stilte. En dan bij die stilte valt Elia op zijn gezicht en buigt hij diep voor God. Dat is het moment van omslag.

Is geloven altijd feest? - Volgens Johannes niet

 

"Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus." (Openbaring 1:9)

Wanneer is geloven een feest? Is dat wanneer je altijd ontvangt wat je zou willen? Is geloven een feest op het moment dat er nooit geen strijd is? Misschien zeg je dat dit zo is, maar of het echt zo is vraag ik mij af. Wat heb je aan alles ontvangen wat je wilt, vrede en geen strijd hebt, maar ten diepste ervaar je niet Gods kracht en Gods Geest. Is dat dan wat het is? Soms zijn mensen teleurgesteld omdat ze niet ontvingen wat ze wilden, maar gaf God hen iets groters. Dat zie je in de Bijbel ook terug. Telkens weer. Is een onbewoond eiland nu dat wat je een apostel van Jezus zou gunnen?

Is geloven altijd feest? - Stefanus zag Jezus

 

"En hij zei: Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God." (Handelingen 7:56)

Wat zou jij doen als je wist dat geloven jou je leven zou kosten? Dit is een vraag waar ik nooit iets mee kan. Misschien kun jij deze vraag beter beantwoorden, maar ik geloof dat als je echt vervolgt zou worden, dat God je ook speciale genade zal geven om stand te houden. Heel eerlijk gezegd, geloof ik niet dat jij en ik uit eigen kracht stand zouden kunnen houden in geloof als er een verschrikkelijke dood zou volgen. En al die mooie woorden die je dan soms hoort over dat na de dood het leven ons toch is bereid en dat we daarna eeuwig voor God zullen leven, zijn prachtig, maar als je zonder Gods Geest klem zou komen te zitten vanwege je geloof, dan weet ik niet of we echt standhouden.

Is geloven altijd feest? - Volgens Stefanus niet

 

"En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad." (Handelingen 6:12)

Nog twee mensen zullen we naar kijken met de vraag of geloven altijd een feest is. Het podium, preken, Gods Woord brengen en zien hoe het binnenkomt bij luisteraars is echt een van de mooiste dingen die er is. Je voelt wat Gods Woord doet, de kracht die er vanuit gaat. De andere kant is ook waar: Soms zie je mensen naar je kijken met een blik in hun ogen van ‘als jij maar niet denkt dat jij hier alles mag zeggen’. Menig keer kreeg ik dat gevoel als ik over het Koninkrijk ergens sprak en over de thema’s die dan heel gevoelig liggen. Heel vaak kwam ik er achteraf achter dat de weerstand niet zo groot was als dat ik dacht.

Is geloven altijd feest? - Volgens Ezechiël niet

 

"En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat  u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult." (Ezechiël 4:5)

Als je in de dienst van God staat, is het geloof dan makkelijker? Er wordt tegen mij wel eens gezegd: “Theo, het is zoveel makkelijker als je een bediening in Gods Koninkrijk heb. Dan is het zoveel makkelijk om je relatie met God te hebben, dan ervaar je zoveel meer van God. En misschien klopt dat deels ook wel. Ik sta vaak met mijn neus er bovenop als God grote dingen doet, ik heb heel veel al mogen meemaken in het avontuur met God, maar is het altijd makkelijk? Het is niet makkelijker dan iemand die gewoon op een plek in de maatschappij staat die geen kerk heet. Het is niet makkelijker om je stille tijd te houden en het is soms ook in de kerk niet altijd makkelijk om tussen alle meningen door overeind te blijven. En als je de Bijbel leest, dan was voor de profeten het volk Israël het lastigste. Hun eigen volk.

Is geloven altijd feest? - Volgens de vrouw uit Sunem niet (2)

 

"Maar de moeder van de jongen zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar." (2 Koningen 4:30)

Wat mij ondertussen begint op te vallen is de manier hoe gelovigen, als geloven helemaal geen feest is, handelen en reageren, als je de Bijbel leest. Daar kunnen wij echt heel veel van leren. Wij weten altijd wat God nog zou gaan doen, in al die verhalen. Toen Hanna vol verdriet bij Elkana vandaan wegliep naar de tempel, wist Hanna niet dat ze een jaar later een zoon zou hebben. Op het moment dat bij David de speren om zijn oren vlogen, wist David niet dat hij later echt het overleefd zou hebben en op de troon zou gaan zitten. Midden in de situatie van al deze mensen die geloof niet als een feest ervaarden, wisten ze echt niet hoe het af zou lopen.

Is geloven altijd feest? - Volgens de vrouw uit Sunem niet

 

"En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen zijn knecht: Draag hem naar zijn moeder." (2 Koningen 4:19)

Als je gelooft blijft verdriet je bespaard! Geloof jij het? We hebben al gezien dat gelovigen heel wat strijd mee kunnen maken, ondanks dat ze echt geloven. We hebben gezien dat de kinderzegen uitbleef bij Hanna. Geloven is niet altijd zo mooi en zo fijn als dat het we graag zouden willen. Je merkt wel dat antwoord krijgen op al die vragen rondom het ‘waarom’ dat die antwoorden er heel vaak niet zijn. Soms openbaart God Zijn heerlijkheid, maar heel vaak zie je niet precies de reden van heel veel ellende en moeite.

Is geloven altijd feest? - Volgens David toch wel

 

"U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." (Psalm 23:5)

Er zit voor David een andere kant aan. Je zou de psalmen eens moeten doorbladeren en bij alle psalmen die David heeft geschreven de vraag stellen: Wat het geloof voor David altijd een feest? Ging het altijd voor de wind en op die momenten waar dat niet zo is, hoe ging hij daar mee om? De verschillen zijn dan heel erg groot. Maar de meest opmerkelijke is misschien wel de meest bekende psalm die hij heeft geschreven en waar we dan, met één vers, vervolgens nooit zo heel veel mee doen. David zegt namelijk dat God de tafel gereedmaakt voor de ogen van zijn tegenstanders.

Meer artikelen...

 1. Is geloven altijd feest? - Volgens David niet
 2. Is geloven altijd feest? - Volgens Hanna niet (2)
 3. Is geloven altijd feest? Volgens Hanna niet
 4. Is geloven altijd feest? - Beproeving
 5. Is geloven altijd feest?
 6. Heiligheid van God - Troost
 7. Heiligheid van God - Heilige wegen
 8. Heiligheid van God - Gods heilige weg met jouw leven
 9. Heiligheid van God - Heiligheid tot in de hemel
 10. Heiligheid van God - Sinaï en Sion
 11. Heiligheid van God - Omslagpunt
 12. Heiligheid van God - Ballingschap
 13. Heiligheid van God - Oorzaak en gevolg
 14. Heiligheid van God - Gods zorg voor jou
 15. Heiligheid van God - Vol ontzag
 16. Heiligheid van God - Tegenstellingen
 17. Heiligheid van God - Genadig
 18. Heiligheid van God
 19. Avontuur met God - De keus is aan jou
 20. Avontuur met God - Vertel wat God doet
 21. Avontuur met God - Gaven en bedieningen
 22. Avontuur met God - Weerstand
 23. Avontuur met God - Geest van kracht
 24. Avontuur met God - Volmaakte liefde
 25. Avontuur met God - Liefde
 26. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 27. Avontuur met God - Tongentaal
 28. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 29. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 30. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 31. Avontuur met God - Profetie als gave
 32. Avontuur met God - Profetie durven
 33. Avontuur met God - Profetie
 34. Avontuur met God - Gave van krachten
 35. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 36. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 37. Avontuur met God - Gave van genezing
 38. Avontuur met God - Gave van geloof
 39. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 40. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 41. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 42. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 43. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 44. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 45. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 46. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 47. Avontuur met God - Of het spannend was...
 48. Avontuur met God - Even op scherp...
 49. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 50. Avontuur met God - De juiste volgorde
 51. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 52. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 53. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 54. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 55. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 56. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 57. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 58. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 59. Daniël - Kracht ontvangen
 60. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 61. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 62. Daniël - Zeventig weken
 63. Daniël - Een gewenste man
 64. Daniël - Beloften van God
 65. Daniël - Afvalligheid
 66. Daniël - De macht van de geitenbok
 67. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 68. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 69. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 70. Daniël - Visioenen
 71. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 72. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 73. Daniël - Als bidden niet mag
 74. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 75. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 76. Daniël - Beschikbaar zijn
 77. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 78. Daniël - Als God ingrijpt
 79. Een nieuwe stap
 80. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 81. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 82. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 83. Daniël - De prijs van God dienen
 84. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 85. Daniël - Blinken en verzinken
 86. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 87. Daniël - Psalm
 88. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 89. Daniël - Gezegend door God en mensen
 90. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 91. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 92. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 93. Mensen vissen - En nu jij!
 94. Mensen vissen - Met welk net?
 95. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 96. Mensen vissen - Groot denken
 97. Mensen vissen - Het begin
 98. Mensen vissen - Intro
 99. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 100. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 101. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 102. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 103. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 104. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 105. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 106. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 107. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 108. Grieks of Joods - Gunnend
 109. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 110. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 111. Grieks of Joods - Intro
 112. Handoplegging - Tenslotte
 113. Handoplegging - Wees niet bang
 114. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 115. Handoplegging - Bediening overgedragen
 116. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 117. Handoplegging - Door een discipel
 118. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 119. Handoplegging
 120. Pinksteren - Iedereen (2)
 121. Pinksteren - Iedereen
 122. Pinksteren - Stomdronken
 123. Pinksteren - Verwarring
 124. Handelingen 29 - Weerstand
 125. Handelingen 29 - Balans
 126. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 127. Handelingen 29
 128. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 129. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 130. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 131. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 132. Tussen kwijt zijn en verwachten
 133. Hemelvaart
 134. Communicatie met God - Overweldigend
 135. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 136. Communicatie met God - Als God niet reageert
 137. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 138. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 139. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 140. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 141. Communicatie met God - Jona-momenten
 142. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 143. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 144. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 145. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 146. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 147. Communicatie met God - De strijd is van God
 148. Communicatie met God - Overvloed (2)
 149. Communicatie met God - Overvloed
 150. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 151. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 152. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 153. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 154. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 155. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 156. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 157. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 158. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 159. Communicatie met God - Vragen om een teken
 160. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 161. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 162. Communicatie met God - God wil je zegenen
 163. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 164. Communicatie met God - Good, good Father
 165. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 166. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 167. Communiceren met God
 168. Na Pasen - Je verstand geopend
 169. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 170. Na Pasen - Ken de Bijbel
 171. Pasen - Geloof jij het echt?
 172. Pasen - Hij is opgestaan!
 173. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 174. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 175. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 176. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 177. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 178. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 179. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 180. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 181. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 182. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 183. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 184. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 185. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 186. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 187. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 188. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 189. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 190. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 191. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 192. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 193. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 194. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 195. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 196. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 197. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 198. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 199. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 200. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 201. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 202. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 203. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 204. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 205. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 206. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 207. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 208. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 209. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 210. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 211. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 212. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 213. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 214. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 215. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 216. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 217. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 218. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 219. Simson - Nieuwe toewijding
 220. Simson - Roepen in de nood
 221. Simson - Nog meer wraak
 222. Simson - Wraak
 223. Simson - Gods kracht
 224. Simson - Gods tijd
 225. Simson - Geboren
 226. Simson - God zien en leven
 227. Simson - Nazireeër
 228. Simson
 229. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 230. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 231. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 232. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 233. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 234. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 235. Timotheüs - Strijd van het geloof
 236. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 237. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 238. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 239. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 240. Timotheüs - Jonge weduwen
 241. Timotheüs - Bediening van weduwen
 242. Timotheüs - Weduwen
 243. Timotheüs - Op elkaars schouders
 244. Timotheüs - Acht op jezelf
 245. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 246. Timotheüs - Smaad en spot
 247. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 248. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 249. Alles is mogelijk!
 250. Timotheüs - Gevaar van afval
 251. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 252. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 253. Timotheüs - Ambt en gezin
 254. Timotheüs - Diakenen
 255. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 256. Timotheüs - Onberispelijk
 257. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 258. Timotheüs - Ambt van opziener
 259. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 260. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 261. Timotheüs - Houding van vrouwen
 262. Timotheüs - Gebedshouding
 263. Timotheüs - Paulus' gezag
 264. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 265. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 266. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 267. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 268. Timotheüs - Iedereen is te redden
 269. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 270. Timotheüs - Doel van de wet
 271. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 272. Timotheüs - Loslaten
 273. Timotheüs - Zoon in het geloof
 274. Wie zeg jij dat Jezus is
 275. Het loon dat jij meebrengt
 276. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom