Terugkeer in hoop

Thema: terugkeer

Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. (Joël 2:14 – HSV)

Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. (Joël 2:14 – NBV21)

Dat terugkeer belangrijk is en we God echt in alles het centrum laten zijn van ons leven, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk en dat wat Zijn richtlijnen zijn ook de onze moeten zijn is wel duidelijk geworden. Terugkeer tot de Heer. De trend van onze maatschappij is vooral dat je iedereen zijn eigen ruimte moet geven, iedereen mag kiezen voor zijn eigen leven. Het is het liberale denken waar alles draait om zelfontplooiing. En eigenlijk is dat geen nieuwe ideologie. Deze ideologie is de vloek die satan al vanaf de zondeval over ons probeer uit te gieten en die leugen de mensheid al vanaf het begin wil laten geloven. Israël deed eigenlijk telkens hetzelfde: Hun eigen wil. In de tijd van Joël was dat niet anders en Joël kijkt dan eigenlijk al veel verder en heeft het dan over de komst van de grote dag van de HEER. De grote dag van oordeel. Opmerkelijk zijn dan zijn woorden namens God.

Het is niet de bedoeling om het volk bang te maken voor het oordeel van God, maar het is wel de vraag hoe men dacht staande te kunnen blijven als het zover is. Denk je echt dat in de dag van het oordeel er redding is voor iemand die niet zijn vertrouwen stelt op God en in ons geval, in Jezus en Zijn werk. En in reactie op die vraag roept Joël op tot bekering. Niet een bekering van buiten, uiterlijk zichtbaar in het scheuren van kleren, zoals het in die tijd gebruikelijk was, maar een terugkeer tot God met het hart. Dan zegt hij dat God genadig, liefdevol, geduldig en trouw is en bereid om het onheil af te wenden. Zo is God en God is nog steeds Dezelfde.

De zin die dan volgt die moet je gewoon eens een poosje overdenken. Joël zegt dan: “Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van Zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter”. Terugkeren met je hart heeft te maken dat je terugkeer met die diepste intenties van je bestaan. Alles wat in je is keert terug. We willen niets anders meer. Stel dat we als kerk en als volk dat doen, misschien is God dan van plan om van gedachten te veranderen en ons een spoor van zegen te schenken. Een spoor van zegen, waarin we dan opnieuw wegen mogen zoeken om verder te gaan, maar wel in het spoor van Gods zegen.

Je kunt zeggen: Dit zijn ook weer woorden tegen Israël. Dat klopt en is helemaal waar. Toch is het gebruik van het begrip van ‘de dag van de HEER’ wel kenmerkend voor deze profeet. Lees je deze profeet verder, dan ontdek je ook de profetie over de Heilige Geest, Die in het boek Handelingen weer wordt herhaalt. Daarmee lijkt Joël breder toegepast te kunnen worden dan menig ander profeet. Je kunt dan de vraag stellen: Hoe komen we opnieuw onder een stroom van zegen van God? Door terug te keren en waarom zou God, Die ons land al zo vaak heeft gezegend, bij terugkeer dan ook niet ons opnieuw Zijn zegen geven? Als je het thema ‘terugkeer’ op allerlei manieren in de Bijbel bekijkt, ontdek je telkens weer dat zo lang er tijd is er ook een weg terug is.

De vraag is hoe ons hele volk terug zal keren en of ons volk dat wil. Meer dan als kerk terugkeren en trouw zijn aan God en plaatsvervangend schuld voor ons volk belijden kan misschien wel niet, maar zal God op grond daarvan ook niet zegenen? Petrus noemt ons een uitverkoren generatie, die moeten dienen als een koninkrijk van priesters. Laten we dat dan doen, zoals een priester verzoening deed voor het hele volk, laten wij dan op die manier terug keren tot God en zo ook voor ons volk verzoening doen om zo de rol van priester, plaatsvervangend schuld te belijden en misschien ontstaat er dan weer een stroom van zegen.

Gebed: HEER, ik vraag U plaatsvervangend vergeving voor ons volk. Zoveel zonder, die U tergen in Uw heiligheid. Wij zijn er medeschuldig aan, want ook wij zijn het volk van Nederland. Vergeef ons en schenk ons opnieuw een spoor van zegen, zodat onze wegen, als land en volk weer zullen gaan in Uw spoor.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu